PL EN
Effective methods of chalcedonite processing
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB Kraków
 
2
AGH University of Science and Technology
 
 
Corresponding author
Daniel Saramak   

AGH University of Science and Technology
 
 
Mining Science 2021;28:7-18
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Chalcedonite is an unique mineral with high variability in its density, what may cause problems in its industrial utilization. The paper concerns the issues of more effective methods of chalcedonite processing based on density separation. The method presented in the paper is patented, and the results of investigations show that separation product are of a higher quality. Products of density separation have also lower variations in their density values what may results in their more effective industrial utilization.
 
REFERENCES (13)
1.
GARBACIK A., 2005, Określenie przydatności chalcedonitu „Mikrosil” jako surowca krzemonośnego do produkcji klinkieru portlandzkiego w Cementowni Rudniki, Praca IMMB Kraków.
 
2.
GÓRALCZYK S. et al., 2009, Próba półtechniczna wytworzenia sztucznego kruszywa lekkiego z osadów ściekowych i odpadów mineralnych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 125, Seria Studia i Materiały Nr 35, Górnictwo i Geologia XI, Wrocław 2009.
 
3.
KOSK I., 2008, Wpływ zróżnicowania chalcedonitów ze złoża Teofilów nad Pilicą na ich walory surow-cowe, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski, Gliwice.
 
4.
KOSK I. 2010, Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni „Inowłódz” w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 26, z. 1, Kraków 2010.
 
5.
MICHEL M., 2011, Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod katem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Gospodarka Surowcami Mineralnymi. PAN, t. 27, z. 1, Kraków 2011.
 
6.
NAZIEMIEC Z., 2011, Turbopłukanie, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 5/2011.
 
7.
NAZIEMIEC Z. et al., 2015, Wykorzystanie oczyszczonych drobnych frakcji chalcedonitu z Kopalni „Inowłódz” w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych, Praca statutowa IciMB, Kraków.
 
8.
Raport Końcowy. Projekt celowy nr 7 7668 C/1969, 1997, Kompleksowe zagospodarowanie i racjonalne wykorzystanie surowca ze złoża „Teofilów” ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, IMMB, Kraków.
 
9.
RATAJCZAK T., WYSZOMIRSKI P., 1991, Charakterystyka mineralogiczno surowcowa chalcedonitów spongliolitowych z Teofilowa nad Pilicą, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 7, z. 1.
 
10.
ŁAGOWSKI J., SARAMAK D., 2017, Zastosowanie płuczek wysokociśnieniowych w procesie płukania kruszyw żwirowych. Konferencja „Kruszywa Mineralne 2017, Kudowa Zdrój, 23–25 kwietnia.
 
11.
TCHÓRZEWSKA D. et al., 1995, Racjonalne wykorzystanie unikalnych złóż surowcowych, Cement Wapno Gips, 2, pp. 55–57.
 
12.
TCHÓRZEWSKA D. et al., 2001, Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszcza-nia wód, Przegląd Geologiczny, Vol. 49, Kraków.
 
13.
PN-EN 1097-6:2013. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6, Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top