PL EN
A proposition of method for setting admissible volume of extraction of medicinal water from intakes exploiting artesian flow
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
 
 
Corresponding author
Elżbieta Liber-Makowska   

Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
 
 
Mining Science 2012;135(42):75-84
 
ABSTRACT
The scope and type of research done for the characterization of discharge variability of medicinal water intakes exploiting artesian flow and the choice of the representative period for estimating exploitable resources, are presented in this paper. The method of determining admissible volume of extracted medicinal water, consisting of calculating the average and guaranteed discharge, with an estimate of the range of possible changes of discharges, has been proposed.
 
REFERENCES (20)
1.
CIĘŻKOWSKI W., GRABCZAK J., ZUBER A., Wstępne wyniki badań trytu i izotopów trwałych w wodach leczniczych Sudetów, [w:] Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Pr. Nauk. Inst. Geotechn. PWr., nr 49, seria: Konf. nr 21, Wrocław, s. 23–26, 198.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W., JÓZEFKO I., SCHMALZ A., WITCZAK S., Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód leczniczych i dwutlenku węgla (jako kopaliny towarzyszącej) ze złoża w uzdrowisku Krynica oraz ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (zwykłych oraz leczniczych) w zlewni Kryniczanki. Inst. Górn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (maszynopis),1999.
 
3.
CIĘŻKOWSKI W., ZUBER A., Niepewności w określaniu wieku metodą trytową na przykładzie wód leczniczych Sudetów, [w:] Problemy hydrogeologiczne południowo–zachodniej Polski. Doln. Wyd. Edu., Wrocław, s. 255–263,1996.
 
4.
DOWGIAŁŁO J., Wyniki badań składu izotopowego tlenu i wodoru w wodach podziemnych Polski południowej, Biul. Inst. Geol., nr 277, t. 3, s. 319–338, 1973.
 
5.
DOWGIAŁŁO J., FISTEK J, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych w Jeleniej Górze–Cieplicach. PAN, Inst. Nauk. Geol., Warszawa (maszynopis), 1998.
 
6.
FISTEK J., Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Polanicy Zdroju. P.P. O.T.U., Warszawa (maszynopis), 196.
 
7.
FISTEK J., Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej wód leczniczych Długopola-Zdroju. P.P. O.T.U., Warszawa (maszynopis), 196.
 
8.
FISTEK J., FISTEK A., Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód leczniczych (szczaw) Dusznik–Zdroju (aneks aktualizujący dokumentację zasobową z 1965 r.). Usługi Projektowe i Badania Geologiczno-Hydrogeologiczne (maszynopis), Wrocław, 199.
 
9.
FISTEK J., TĘSIOROWSKA H., Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Szczawna Zdroju. P.P. O.T.U., Warszawa (maszynopis), 196.
 
10.
LIBER E., Zmienność wydajności wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich. Praca doktorska. Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3. Politechnika Wrocławska, 2001.
 
11.
LIBER E., Współdziałanie pomiędzy źródłami wód termalnych w Lądku Zdroju. Górnictwo i geologia IX, s. 81–88, 2007.
 
12.
LIBER-MAKOWSKA E., Dynamiczne oddziaływanie pomiędzy ujęciami wód termalnych Lądka-Zdroju. Technika Poszukiwań Geologicznych. R. 50, z. 1/2, s. 71–79, 2011.
 
13.
ROZPORZĄDZENIE MŚ, 2011: Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dokumentacji hydroge-ologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 23 grudnia 2011 r.(Dz. U. Nr 291, poz. 1714).
 
14.
SOKOŁOWSKI A., Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych ujętych odwiertem 5 II w Rymanowie Zdroju, B.P. Balneoprojekt, Warszawa (maszynopis), 1981.
 
15.
SZARSZEWSKA Z., Dokumentacja hydrogeologiczna złoża wód leczniczych Lądka Zdroju. P.P. O.T.U., Warszawa (maszynopis), 1967.
 
16.
SZARSZEWSKA Z., Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Krynicy Zdroju. B.P. Balneoprojekt (maszynopis), Warszawa, 1973.
 
17.
SZARSZEWSKA Z., Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych ujętych odwiertem nr 6 w Polanicy Zdroju. B.P. Balneoprojekt, Warszawa (maszynopis), 1975.
 
18.
SZARSZEWSKA Z., MADEJ E., Dokumentacja hydrogeologiczna złoża wód leczniczych z utworów prekambru ujętych odwiertem L-2 (700 m) w Lądka Zdroju. B.P. Balneoprojekt, Warszawa (maszynopis), 1974.
 
19.
TĘSIOROWSKA H., FISTEK J., Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Kudowy Zdroju. B.P. Balneoprojekt (maszynopis), Warszawa, 1971.
 
20.
ZUBER A., GRABCZAK J., Pochodzenie niektórych wód mineralnych Polski południowej w świetle dotychczasowych badań izotopowych, [w:] Aktualne problemy hydrogeologii, Wyd. AGH, Kraków, s. 135–149, 1985.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top