PL EN
APPLICATION OF THE JIG BENEFICIATION OPERATION FOR MINERALS RECOVERY FROM MINING WASTE DEPOSITS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 
 
Corresponding author
Piotr Matusiak   

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):115-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mine waste dump sites can be the source of useful materials. However, organic substance, which is in these dump sites, can significantly limit the possibility of obtaining and re-using these materials. Thus, beneficiation methods that enable obtaining the aggregate and steam coal concentrate of high quality are used during reclamation process. The results of laboratory tests of possibilities of use of gravitational beneficiation to recover the useful materials form heaps are given. The results of industrial tests, verifying the separation of waste materials in pulsating classifier, are also given.
 
REFERENCES (39)
1.
GALOS K., SZLUGAJ J., 2012, Odpady z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, jako materiały do.
 
2.
produkcji kruszyw mineralnych, Cuprum nr 4 (65), 79–93.
 
3.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., STANKIEWICZ J., FILIPCZYK M., 2009, Przywęglowa skała płona –.
 
4.
odpad czy surowiec?, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Konferencje nr 35, 95–103.
 
5.
KORBAN Z., 2011, Problem odpadów wydobywczych i oddziaływania ich na środowisko, na przykładzie.
 
6.
zwałowiska nr 5A/W–1 KWK „X”, Górnictwo i Geologia, t. 6, 109–120.
 
7.
KOWOL D. i in., 2012, Optymalizacja parametrów procesowych oczyszczania nadaw żwirowych w klasyfikatorze.
 
8.
pulsacyjnym w zależności od typu zanieczyszczeń i udziału ziaren piaskowych, ITG.
 
9.
KOMAG Gliwice, niepubl.
 
10.
KOWOL D. i in., 2013, Dostosowanie parametrów technologiczno-konstrukcyjnych klasyfikatora pulsacyjnego.
 
11.
do oczyszczania trudnowzbogacalnych nadaw żwirowo-piaskowych, ITG KOMAG Gliwice,.
 
12.
niepubl.
 
13.
KOWOL D. i in., 2015, Możliwości zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego do rekultywacji terenu, ITG.
 
14.
KOWOL D. i in., 2016, Analiza skuteczności grawitacyjnego rozdziału odpadów kopalnianych w warunkach.
 
15.
przemysłowych, ITG KOMAG Gliwice, niepubl.
 
16.
KOWOL D., MATUSIAK P., 2014, Zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG do oczyszczania.
 
17.
trunowzbogacalnych surowców mineralnych, Mining Science – Mineral Aggregates vol. 21(1),.
 
18.
99–108.
 
19.
Zastosowanie osadzarkowego procesu wzbogacania do odzysku surowca 125.
 
20.
ze składowiska odpadów górniczych.
 
21.
KOWOL D., MATUSIAK P., 2015, Badania skuteczności osadzarkowego oczyszczania kruszywa z ziaren.
 
22.
węglanowych, Mining Science – Mineral Aggregates vol. 22(1), 83–92.
 
23.
KOZIOŁ W. i in., 2015, Kruszywa w budownictwie. Część 2. Kruszywa alternatywne, Nowoczesne.
 
24.
Budownictwo Inżynieryjne, Wrzesień–Październik, 35–38.
 
25.
KOZIOŁ W., KAWALEC P., 2008, Kruszywa alternatywne w budownictwie, Nowoczesne Budownictwo.
 
26.
Inżynieryjne, Lipiec–Sierpień nr 4, 34–37.
 
27.
MACHNIAK Ł., KOZIOŁ W., 2014, Kruszywa alternatywne – baza zasobowa i kierunki wykorzystania.
 
28.
w budownictwie, Kruszywa nr 4, 28–33.
 
29.
MATUSIAK P. i in., 2012, Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców.
 
30.
mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 4, 49–53.
 
31.
MATUSIAK P. i in., 2016, Nowe wdrożenia wzbogacalników pulsacyjnych typu KOMAG, KOMEKO.
 
32.
2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych,.
 
33.
Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, ITG KOMAG, Gliwice.
 
34.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2012, Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania.
 
35.
surowców mineralnych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, Studia i Materiały nr 41,.
 
36.
191–199.
 
37.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2013, Możliwości poprawy jakości kruszywa poprzez zastosowanie klasyfikatora.
 
38.
pulsacyjnego typu KOMAG, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 136, Studia i Materiały.
 
39.
nr 43, 109–118.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top