PL EN
Application of modeling researches in identifying the hydrogeological conditions for Lubin-Głogów Cooper District
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych
 
 
Corresponding author
Monika Derkowska-Sitarz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2010;131(38):25-34
 
ABSTRACT
This paper presents history of hydrogeological modeling resources which were provided for Lubin– Głogów Cooper District from the seventies of last century up to 2004. In 2004 authors of this paper realized regional model for analyzed area
 
REFERENCES (10)
1.
BOCHEŃSKA T., Prognoza dopływów wód w warunkach głębokich kopalń miedzi, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., Nr 31, Seria: Monografie Nr 13, Wrocław 1979.
 
2.
BOCHEŃSKA T., FISZER J., KALISZ M., Prediction of groundwater inflow into copper mines of the Lubin–Głogów Cooper District, w: Environmental Geology, Springer-Verlag, 2000, 39 (6).
 
3.
DERKOWSKA-SITARZ M., Badania modelowe regionalnych warunków krążenia wód na obszarze oddziaływania drenażu kopalń LGOM, Raporty Inst. Gór., 2006, Ser. PRE, nr 5, PWr., maszyn., Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wrocław 2006 (niepublikowana).
 
4.
FISZER J., Numeryczne prognozowanie zmian ciśnienia wód w osuszonym górotworze za pomocą elementów skończonych, Komunikaty Instytutu Górnictwa PWr., Nr 225, Wrocław, Rozpr. doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wrocław 1978 (niepublikowana).
 
5.
FISZER J., KALISZ M., SZCZEPIŃSKI J., Prognoza dopływów wód do kopalń KGHM Polska Miedź S.A., Prace CBPM Cuprum, Wrocław 1995.
 
6.
FISZER J., DERKOWSKA-SITARZ M., Kalibracja wielowarstwowego modelu numerycznego i obliczenia prognostyczne z zastosowaniem programu Visual Modlow 3.1 dla projektowanej bariery hydroizolacyjnej w kopalni „Polkowice–Sieroszowice”, Raporty Inst. Gór. PWr., 2004, Ser. SPR, nr 88 (niepublikowana).
 
7.
FISZER J., DERKOWSKA-SITARZ M., Wykonanie obliczeń prognozy dopływów wód podziemnych do udostępnianej partii złoża w południowej części OG Polkowice, metodą modelowania numerycznego, Raporty Inst. Gór. PWr., 2005, Ser. SPR, nr 6 (niepublikowana).
 
8.
FISZER J., DERKOWSKA-SITARZ M., Weryfikacja prognoz dopływów wód do Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. wraz z opracowaniem ich optymalnego obiegu w ciągu technologicznym w latach 2006–2015, Raporty Inst. Gór. PWr., 2007, Ser. SPR, nr 11, (niepublikowana).
 
9.
SAWICKI J., Ważniejsze typy bilansu wód podziemnych Polski południowo-zachodniej, Rozpr. doktorska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Warszawa 1978 (niepublikowana).
 
10.
STACHY J. (red.), Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1986.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top