PL EN
COMMUNAL SPATIAL PLANNING DOCUMENTS AND OPENCAST MINING
 
 
More details
Hide details
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław, Poland
 
 
Corresponding author
Marek Wiland   

Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław, Poland
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):177-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The findings of the local spatial development plans and studies of conditions and directions of spatial development of municipalities can significantly affect the ability and performance of mining projects. To increase the chances of success of these projects worth at the time of initiation analyze the arrangements municipal planning documents, given the current case law, and then, if it will serve the projects, cooperate with the municipalities in their efforts to their necessary changes
 
REFERENCES (22)
1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu.
 
2.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U.2003.164.1587.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. ws. zakresu projektu studium uwarunkowań.
 
4.
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz.U.2004.118.1233.
 
5.
SCHWARZ H., 2013, Prawo geologiczne i górnicze komentarz praktyczny, tom 1 (art. 1–103), wyd. 2,.
 
6.
Wrocław.
 
7.
ŚLESZYŃSKI P., KOMORNICKI T., DERĘGOWSKA A., ZIELIŃSKA B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań.
 
8.
prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
 
9.
PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 
10.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, j.t. Dz.U.2015.1890.
 
11.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, j.t. Dz.U.1999.15.139 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.12.32.
 
13.
Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647.
 
14.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
 
15.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi.
 
16.
ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774.
 
17.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U.2015.177.
 
18.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, Dz.U.2015.1890.
 
19.
WILAND M., 2015, Postępowanie koncesyjne a dokumenty planowania przestrzennego, Mining Science.
 
20.
– Mineral Aggregates, Vol. 22 (1), Wrocław.
 
21.
WILAND M., 2015a, Złoża kopalin i ich wydobywanie a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,.
 
22.
Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 91, Kraków.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top