PL EN
CONCESSION OBTAINMENT PROCEDURE AND SPATIAL PLANNING DOCUMENTS
 
 
More details
Hide details
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):159-171
 
ABSTRACT
Successful obtainment of mining concessions for extraction of minerals as well as other activities specified in Geological and Mining Law of 2011th , depends i.a. on specific clauses included in spatial planning documents prepared by municipalities. These documents are created; at least in theory; within a consistent spatial planning system and include legislation introduced by the government agencies. This article identifies circumstances when parliamentary and governmental spatial planning legislation influences mining viability and their overall effectiveness. It also analysis regulations which require municipalities to present mineral deposits in spatial planning documents and their implications on the process of acquiring mining concessions. Lastly, this article discusses main challenges of investigation of spatial planning documents, zoning regulations and property uses captured in the master plan with a view of subsequent mining concession obtainment.
 
REFERENCES (11)
1.
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030, Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
2.
KOWALEWSKI A. i in., 2013, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
3.
KOZIŃSKI J., 2012, Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, Problemy Planistyczne Wiosna 2012, nr 1, 5–24.
 
4.
SCHWARZ H., 2013, Prawo geologiczne i górnicze Komentarz praktyczny, t. I (art. 1–103), Wydanie 2, Wrocław.
 
5.
STEFANOWICZ J., GALOS K., 2014, Kierunki zarządzania zasobami kopalin mineralnych z punktu widzenia Skarbu Państwa jako właściciela złóż kopalin objętych własnością górniczą, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 88, 251–264.
 
6.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
 
7.
Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647.
 
8.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, j.t. Dz.U.2013.687 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
 
10.
WAŁĘGA A., 2014, Zgodnie z planem województwa – czyli jak?, Problemy Planistyczne, Wiosna 2014, nr 1, 69–81.
 
11.
WILAND M., 2012, Prospekulacyjna polityka przestrzenna i pożądane kierunki zmian, Problemy Planistyczne, Wiosna 2012, nr 1, 55–60.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top