PL EN
POSTĘPOWANIE KONCESYJNE A DOKUMENTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):159-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin, a także niektórych innych działalności określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 2011 roku, uzależnione jest m.in. od odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych sporządzanych przez gminy. Te dokumenty tworzone są z kolei, co najmniej w teorii, w spójnym systemie planowania przestrzennego, obejmującym także akty na wyższych szczeblach. W artykule wskazuje się na okoliczności, w których ponadgminne dokumenty planistyczne mogą wpływać na możliwość podejmowania i efektywność przedsięwzięć górniczych. Analizuje się także, pod kątem postępowań koncesyjnych, zapisy o obowiązku ujawniania złóż kopalin w dokumentach planistycznych oraz rozpatruje różne wątpliwości związane z badaniem – na potrzeby ubiegania się o koncesje – zapisów planu miejscowego, odnośnie przeznaczenia i sposobów wykorzystania nieruchomości ustalonych w studium.
 
REFERENCJE (11)
1.
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030, Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
2.
KOWALEWSKI A. i in., 2013, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
3.
KOZIŃSKI J., 2012, Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, Problemy Planistyczne Wiosna 2012, nr 1, 5–24.
 
4.
SCHWARZ H., 2013, Prawo geologiczne i górnicze Komentarz praktyczny, t. I (art. 1–103), Wydanie 2, Wrocław.
 
5.
STEFANOWICZ J., GALOS K., 2014, Kierunki zarządzania zasobami kopalin mineralnych z punktu widzenia Skarbu Państwa jako właściciela złóż kopalin objętych własnością górniczą, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 88, 251–264.
 
6.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
 
7.
Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647.
 
8.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, j.t. Dz.U.2013.687 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
 
10.
WAŁĘGA A., 2014, Zgodnie z planem województwa – czyli jak?, Problemy Planistyczne, Wiosna 2014, nr 1, 69–81.
 
11.
WILAND M., 2012, Prospekulacyjna polityka przestrzenna i pożądane kierunki zmian, Problemy Planistyczne, Wiosna 2012, nr 1, 55–60.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top