120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

POSTĘPOWANIE KONCESYJNE A DOKUMENTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Marek Wiland 1  
 
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):159–171
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin, a także niektórych innych działalności określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 2011 roku, uzależnione jest m.in. od odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych sporządzanych przez gminy. Te dokumenty tworzone są z kolei, co najmniej w teorii, w spójnym systemie planowania przestrzennego, obejmującym także akty na wyższych szczeblach. W artykule wskazuje się na okoliczności, w których ponadgminne dokumenty planistyczne mogą wpływać na możliwość podejmowania i efektywność przedsięwzięć górniczych. Analizuje się także, pod kątem postępowań koncesyjnych, zapisy o obowiązku ujawniania złóż kopalin w dokumentach planistycznych oraz rozpatruje różne wątpliwości związane z badaniem – na potrzeby ubiegania się o koncesje – zapisów planu miejscowego, odnośnie przeznaczenia i sposobów wykorzystania nieruchomości ustalonych w studium.
 
REFERENCJE (11):
1. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030, Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
2. KOWALEWSKI A. i in., 2013, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
3. KOZIŃSKI J., 2012, Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, Problemy Planistyczne Wiosna 2012, nr 1, 5–24.
4. SCHWARZ H., 2013, Prawo geologiczne i górnicze Komentarz praktyczny, t. I (art. 1–103), Wydanie 2, Wrocław.
5. STEFANOWICZ J., GALOS K., 2014, Kierunki zarządzania zasobami kopalin mineralnych z punktu widzenia Skarbu Państwa jako właściciela złóż kopalin objętych własnością górniczą, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 88, 251–264.
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
7. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647.
8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, j.t. Dz.U.2013.687 ze zm.
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
10. WAŁĘGA A., 2014, Zgodnie z planem województwa – czyli jak?, Problemy Planistyczne, Wiosna 2014, nr 1, 69–81.
11. WILAND M., 2012, Prospekulacyjna polityka przestrzenna i pożądane kierunki zmian, Problemy Planistyczne, Wiosna 2012, nr 1, 55–60.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586