PL EN
Procedury koncesyjne w świetle nowego Prawa geologicznego i górniczego
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):131-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W uchwalonej 9 czerwca 2011 r. nowej ustawie Prawo geologiczne i górnicze dokonano szeregu istotnych zmian, w tym również w zakresie procedur koncesyjnych. W artykule przedstawiono uregulowania prawne oraz wskazano te rozwiązania, których nie było w dotychczasowej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Opisano „instytucję stron” w postępowaniu koncesyjnym, zarówno w świetle nowej ustawy, jak i zmian kodeksu postępowania administracyjnego
 
REFERENCJE (8)
1.
PTAK M., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, Praca magisterska, UWr., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Wrocław 2009.
 
2.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
3.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
4.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80.717 ze zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 2 lipca 2010 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU 2010.220. 1447).
 
6.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227).
 
7.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU 2000.98.1071 ze zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU 20011.6.18).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top