PL EN
Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym - śrubowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 
2
Politechnika Łódzka, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Poćwiardowski   

Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):221-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca dotyczy przesiewaczy zataczających; maszyn złożonych z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowią rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch „pijanej beczki”. Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Zaję- to się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Ten stosunkowo prosty napęd pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych. Badania wykonano z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych.
 
REFERENCJE (8)
1.
BLECHMAN I.I., Sinchronizacja dinamiczeskich sistiem, Moskwa–Leningrad 1976.
 
2.
BŁASIŃSKI H., MŁODZIŃSKI B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1971.
 
3.
DOMORADZKI M., WEINER W., KORPAL W., Badania sprawności przesiewacza wibracyjnego, XII Konf. Postęp w Inżynierii Żywności, Suwałki 2004.
 
4.
KANZLEITER T., Die Taumelsiebmaschine. Maschinendynamik und Guttransport, 3,7, Auber.- Techn., 1997.
 
5.
Powder handling&processing, Vol. 16, No. 1, January/Februrary 2004.
 
6.
SCHMIDT P., Taumelsiebenmaschinen, 7, Aufber.-Techn., 1966.
 
7.
WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wyd. PŁ., Łodź 1997.
 
8.
POĆWIARDOWSKI W., WODZIŃSKI P., Przesiewanie surowcow mineralnych na przesiewaczu zataczającym, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWr., nr 132, 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top