120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym - śrubowym

 
1
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
2
Politechnika Łódzka, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):221–233
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Praca dotyczy przesiewaczy zataczających; maszyn złożonych z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowią rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch „pijanej beczki”. Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Zaję- to się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Ten stosunkowo prosty napęd pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych. Badania wykonano z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Poćwiardowski   
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
 
REFERENCJE (8):
1. BLECHMAN I.I., Sinchronizacja dinamiczeskich sistiem, Moskwa–Leningrad 1976.
2. BŁASIŃSKI H., MŁODZIŃSKI B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1971.
3. DOMORADZKI M., WEINER W., KORPAL W., Badania sprawności przesiewacza wibracyjnego, XII Konf. Postęp w Inżynierii Żywności, Suwałki 2004.
4. KANZLEITER T., Die Taumelsiebmaschine. Maschinendynamik und Guttransport, 3,7, Auber.- Techn., 1997.
5. Powder handling&processing, Vol. 16, No. 1, January/Februrary 2004.
6. SCHMIDT P., Taumelsiebenmaschinen, 7, Aufber.-Techn., 1966.
7. WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wyd. PŁ., Łodź 1997.
8. POĆWIARDOWSKI W., WODZIŃSKI P., Przesiewanie surowcow mineralnych na przesiewaczu zataczającym, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWr., nr 132, 2011.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586