PL EN
Oddziaływanie robót strzałowych na środowisko odkrywkowych zakładów górniczych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 
2
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):119-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Roboty strzałowe są podstawową metodą urabiania złoża w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono stan prawny oraz stan bezpieczeństwa w zakresie wykonywania robót strzałowych w latach 1990–2012. Podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń zaistnia- łych w tego typu zakładach, a związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Poddano analizie wpływ różnych czynników w trakcie wykonywania robót strzałowych na stan bezpieczeństwa. Przedstawiono krótką charakterystykę aparatur służących do monitorowania stref zagrożenia i wpływu robót strzałowych na środowisko oraz wnioski wynikające z dokonanej analizy.
 
REFERENCJE (9)
1.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (DzU 2002.117. 1007 ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
3.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (DzU 2003.72.656).
 
4.
Rozporządzenie RM z dnia 30 kwietnia 2004 r. ws. dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (DzU 2004.99.1003 ze zm.).
 
5.
Rozporządzenie MG z dnia 11 czerwca 2002 r. ws. kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładów górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (DzU 2002.84.755 ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, (DzU 2002.166.1360 ze zm.).
 
7.
Rozporządzenia MG ws. bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite, (DzU 2002.109.962 ze zm.).
 
8.
ISAKOW Z. i in., System ARP 2000 do zdalnego monitorowania przyspieszeń drgań powierzchni, budynków, obudowy szybowej lub obiektów hydrotechnicznych wywołanych wstrząsami górniczymi, Mechanizacja i Automatyka Górnictwa nr 9 (369), Katowice 2001.
 
9.
WRÓBEL J., SZŁAPKA M., Doświadczenia z eksploatacji systemów do monitorowania drgań wywołanych wstrząsami górniczymi, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9 (381), Katowice 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top