PL EN
The effect of blasting on environment in the open-pit mines
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 
2
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):119-130
 
ABSTRACT
Blasting is a basic method of deposit mining in the open-pit mines. The paper presents legal and safety status for blasting during 1990–2012. Circumstances and causes of specific events occurring in such mine plants are given, related to the usage of blasting agents. The impact of various factors on the safety state during blasting are analyzed. The paper presents a brief characteristic of an apparatus used to monitor of hazardous zones and influence of blasting on environment, moreover conclusions from that analysis.
 
REFERENCES (9)
1.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (DzU 2002.117. 1007 ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
3.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (DzU 2003.72.656).
 
4.
Rozporządzenie RM z dnia 30 kwietnia 2004 r. ws. dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (DzU 2004.99.1003 ze zm.).
 
5.
Rozporządzenie MG z dnia 11 czerwca 2002 r. ws. kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładów górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (DzU 2002.84.755 ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, (DzU 2002.166.1360 ze zm.).
 
7.
Rozporządzenia MG ws. bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite, (DzU 2002.109.962 ze zm.).
 
8.
ISAKOW Z. i in., System ARP 2000 do zdalnego monitorowania przyspieszeń drgań powierzchni, budynków, obudowy szybowej lub obiektów hydrotechnicznych wywołanych wstrząsami górniczymi, Mechanizacja i Automatyka Górnictwa nr 9 (369), Katowice 2001.
 
9.
WRÓBEL J., SZŁAPKA M., Doświadczenia z eksploatacji systemów do monitorowania drgań wywołanych wstrząsami górniczymi, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9 (381), Katowice 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top