PL EN
New solutions of mining waste management
 
More details
Hide details
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):185-194
 
ABSTRACT
A new changes in law about mining waste has introduced 29 December 2012. Range of changes including new elements has a strong influence on existing solutions in the mining waste management. The possibility of formal and legal status regulation in operating plan of rock and soil mass which are removed is one of the most important changes for opencast mining activities. Introduce a waste ”relocation” definition should be viewed positively because supervisors will speak with one voice. The authors suggest need to stabilization of law in particular on mining waste management. The paper recognizes in a synthetic way other changes which were introduced and it is try to evaluation of effects new solutions for opencast mining.
 
REFERENCES (19)
1.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
2.
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2012.1513).
 
3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (DzU 2013.21).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych (DzU 2012.372).
 
5.
Ustawa z dnia 31 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865).
 
6.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. ws. katalogu odpadów (DzU 2001.112.1206).
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ws. gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (2006/21/WE Dz.Urz.UE L 102 str. 15).
 
8.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. ws. szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiani odpadów wydobywczych (DzU 2011.86.477).
 
9.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. ws. prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (DzU 2001.92.535).
 
10.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (DzU 2011.175.1048).
 
11.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby (DzU 2002.165.1359).
 
12.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2006 r. ws. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (DzU 2006.49.356).
 
13.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. ws. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (DzU 2010.249.1673).
 
14.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2010.185.1243 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU 2012.145).
 
17.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU 2007.75.493 ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU 2010.119.804).
 
19.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. ws. odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz.WE L 312 z 22.11.2008, str. 3).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top