PL EN
Nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi
 
Więcej
Ukryj
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):185-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z dniem 29 grudnia 2012 r. ogłoszona została nowa ustawa o odpadach wydobywczych… Zakres zmian w tym również wprowadzenie nowych elementów, istotnie wpływa na dotychczasowe rozwią- zania w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Za najistotniejszą zmianę dla odkrywkowej działalności górniczej należy uznać możliwość uregulowania w planie ruchu zakładu górniczego stanu formalno-prawnego mas ziemnych lub skalnych stanowiąch nadkład, usuwany znad zło- ża lub zwałowany z obszaru górniczego. Pozytywnie należy również ocenić wprowadzenie definicji „przemieszczania” odpadu, co pozwoli na stosowanie przez organy kontrolne jednolitego stanowiska. Oprócz tych niewątpliwie pozytywnych zmian w artykule sygnalizuje się potrzebę stabilizacji systemu prawa, w tym w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Artykuł syntetycznie ujmuje wprowadzone zmiany jak również stanowi próbę oceny skutków tych rozwiązań dla górnictwa odkrywkowego.
 
REFERENCJE (19)
1.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
2.
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2012.1513).
 
3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (DzU 2013.21).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych (DzU 2012.372).
 
5.
Ustawa z dnia 31 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865).
 
6.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. ws. katalogu odpadów (DzU 2001.112.1206).
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ws. gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (2006/21/WE Dz.Urz.UE L 102 str. 15).
 
8.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. ws. szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiani odpadów wydobywczych (DzU 2011.86.477).
 
9.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. ws. prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (DzU 2001.92.535).
 
10.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (DzU 2011.175.1048).
 
11.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby (DzU 2002.165.1359).
 
12.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2006 r. ws. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (DzU 2006.49.356).
 
13.
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. ws. wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (DzU 2010.249.1673).
 
14.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2010.185.1243 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU 2012.145).
 
17.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU 2007.75.493 ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU 2010.119.804).
 
19.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. ws. odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz.WE L 312 z 22.11.2008, str. 3).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top