PL EN
Horizontal integration in the development strategy of mining companies
 
Więcej
Ukryj
1
KGHM Cuprum Research & Development Centre, Wroclaw, Poland
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, Poland
 
3
Wrocław University of Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Katarzyna Gacek   

Faculty of Geoengineering, Mining and Geology , Wrocław University of Technology, Na Grobli 15, 50-421 Wroclaw, Poland
 
 
Mining Science 2015;22:101-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Strategia integracji jest jedną z opcji rozwoju przedsiębiorstw górniczych, która realizowana jest poprzez połączenie procesów bądź podmiotów gospodarczych, funkcjonujących lub mogących funkcjonować oddzielnie. Zazwyczaj jest realizowana przez przedsiębiorstwa, zajmujące bardzo silną pozycję konkurencyjną. Ze względu na kierunek działania, może mieć charakter poziomy lub pionowy. Strategia integracji poziomej wynika z chęci zwiększenia przez przedsiębiorcę udziału w rynku, bądź utworzenia nowego przedsiębiorstwa opartego na wspólnym know-how oraz połączonych procesach operacyjnych. Może być realizowana w wymiarze zewnętrznym poprzez fuzję lub przejęcie lub wewnętrznym opartym na zasobach własnych. Wymiar zewnętrzny dotyczy integracji kapitałowej lub kontraktowej przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi o działalności pokrewnej lub konglomeratowej. Cele takiej integracji mają charakter zasobowy, rynkowy, efektywnościowy lub kompetencyjny. W przypadku przedsiębiorstw górniczych dotyczy ona wszystkich ważniejszych obszarów działalności, obejmujących geologię, górnictwo, przetwórstwo, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i jest wykonywana z należytą starannością (due diligence). W wymiarze wewnętrznym strategia integracji poziomej polega na konsolidacji celów strategicznych wszystkich jednostek biznesowych wokół celów korporacji. W artykule autorzy zwrócili uwagę na dwa kierunki najbardziej istotne dla realizowanej strategii, to jest zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa i podejmowanie wspólnych działań. Elastyczność polega na potencjalnej zdolności przedsiębiorstwa do szybszego dostosowania się do zmian warunków otoczenia. Wspólne działanie obejmuje współpracę poszczególnych jednostek w zakresie produktów, rynków i funkcji, a ich wprowadzenie aby było skuteczne, powinno być poprzedzone szczegółową analizą kompetencji przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (20)
1.
Buckley A., 2002. Foreign investments. Inwestycje zagraniczne. Ed. PWN, Warszawa (in polish).
 
2.
Butra J. et.al., 2010. Mining company management strategy in terms of a model (Strategia zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi w ujęciu modelowym). Ed. IGSMiE PAN, Kraków (in polish).
 
3.
Fołtyn W., 2005.: Due diligence analysis in integration of companies (Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw). Ed. Poltext, Warszawa (in polish).
 
4.
Gadomski W., 2-3 May 2015. Gold still happens to be black (Złoto wciąż bywa czarne). Gazeta Wyborcza (in polish).
 
5.
Jajuga K., Jajuga T., 1998. Investments, financial instruments, financial risk, financial engineering (In-westycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa). Ed.PWN, Warszawa (in polish).
 
6.
Jonson H., 2000. Mergers and takeovers (Fuzje i przejęcia). Ed. LIBER, Warszawa (in polish).
 
7.
Krupski A. et.al., 1998. Strategic management-concepts, methods (Zarządzanie strategiczne – koncepcje, metody). Ed.Wroclaw University of Economics (in polish).
 
8.
Krzyżanowski L., 1993. Basics of organization and management science (Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu). Ed.PWN, Warszawa (in polish).
 
9.
Kudełko J., 2012. Investment strategies of mining companies (Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych). Ed. KGHM CUPRUM, Wrocław (in polish).
 
10.
Kudełko J., Wirth H., 2015. Strategic card of results in estimation of integration of mining companies (Strategiczna karta wyników w ocenie integracji przedsiębiorstw górniczych). Ed. IGSMiE PAN, Kraków, (in polish).
 
11.
Lewandowski M., 1998. Mergers and takeovers as a methods of company's growth (Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw). Ed. AE, Poznań (in polish).
 
12.
Lis S. et.al., 1994. Organisation of flexible production systems (Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych). Ed. PWN, Warszawa (in polish).
 
13.
Mruk H., Rutkowski J.P., 2001. Strategy of product (Strategia produktu). Ed. PWE, Warszawa (in polish).
 
14.
Porter M.E., 2006. Competitive advantage (Przewaga konkurencyjna). Ed. HELION, Gliwice (in polish).
 
15.
Stonehouse G. et.al, 2001. Globalisation. Strategy and management (Globalizacja. Strategia i zarządzanie). Ed. Felberg (in polish).
 
16.
Trocki M., 2001. Outsourcing. Ed. PWE, Warszawa (in polish).
 
17.
Trocki M., 2004. Capital groups (Grupy kapitałowe). Ed. PWN, Warszawa (in polish).
 
18.
Tubielewicz A., 2004. Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym (Strategic management in international busines). Ed. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa (in polish).
 
19.
Wirth H., 2015. Economics of mining companies in terms of strategy (Ekonomika przedsiębiorstw gór-niczych w ujęciu strategicznym). Ed. KGHM Cuprum, Wrocław (in polish).
 
20.
Żuber R., 2008. Management of company’s development (Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa). Ed. Difin, Warszawa (in polish).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top