PL EN

Zasady recenzowania

 
Podstawowe procedury recenzowania publikacji w Mining Science

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Czasopismo wdrożyło procedurę zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting- autor lub autorzy podpisują oświadczenie o prawach autorskich do zgłoszonego artykułu i że nie był dotąd nigdzie publikowany). Wdrażając procedurę „ghostwriting” Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność w nauce. Wymagamy, by autorzy publikacji w sposób uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy), co jest przejawem dobrych obyczajów i społecznej odpowiedzialności. W tym celu Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz informacji o źródłach finansowania publikacji.

4. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.

7. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących z czasopismem.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top