PL EN
NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W NOWELIZACJI PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):131-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z dniem 9 lutego 2015 roku ogłoszony został tekst jednolity ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2015.196), obejmujący zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1133) oraz ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662). Zakres zmian, w tym również wprowadzenie nowych elementów, wpływa na dotychczasowe rozwią- zania. Za najistotniejsze dla odkrywkowej działalności górniczej należy uznać skupienie w jednym organie postępowań w sprawie nielegalnej eksploatacji, zmiany procedury opiniowania planów ruchu; określenie kryterium opinii wydawanych przez organy samorządowe, doprecyzowanie sposobu organizacji robót strzałowych oraz przejście pod nadzór górniczy wszystkich obiektów budowlanych, które znajdują się w granicy zakładu górniczego. Oprócz tych niewątpliwie pozytywnych zmian, autorzy wskazują potrzebę stabilizacji systemu prawa. Artykuł w sposób syntetyczny ujmuje pozostałe zmiany, jak również stanowi próbę oceny skutków nowych rozwiązań dla górnictwa odkrywkowego.
 
REFERENCJE (11)
1.
Raport NIK, 2015, Eksploatacja ze złóż województwa wielkopolskiego, niepubl.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych, Dz.U.2012.372.
 
3.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, j.t. Dz.U.2014.121 ze zm..
 
4.
Ustawa z dnia z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.1994..27.96 ze zm.
 
5.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2000.94.1037 ze zm.
 
6.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U.2012.1112 ze. zm.
 
7.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, j.t. Dz.U.2013.627 ze zm.
 
8.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, j.t. Dz.U.2013.1235 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, j.t. Dz.U.2015.196.
 
10.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2014.1133.
 
11.
Ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz.U.2014.1662.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top