120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym

 
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
2
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):225–236
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Niniejsza praca dotyczy tzw. przesiewaczy zataczających. Są to maszyny złożone z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowiące rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch „pijanej beczki”. Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są przeznaczone szczególnie do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Autorzy niniejszego opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem kruszywa mineralnego (piasku kwarcowego). Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających, jak i wyników badań procesowych tych maszyn.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Poćwiardowski   
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
REFERENCJE (6):
1. BLECHMAN I.I., Sinchronizacja dinamiczeskich sistiem, Moskwa–Leningrad 1976.
2. BŁASIŃSKI H., MŁODZIŃSKI B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1971.
3. DOMORADZKI M., WEINER W., KORPAL W., Badania sprawności przesiewacza wibracyjnego, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Postęp w Inżynierii Żywności, Suwałki 2004.
4. KANZLEITER T., Die Taumelsiebmaschine. Maschinendynamik und Guttransport, 3,7, Auber.-Tech., 1971.
5. SCHMIDT P., Taumelsiebenmaschinen, 7, Aufber.-Tech., 1966.
6. WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586