PL EN
Perspektywy rynku kruszyw mineralnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz J. Smakowski   

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):259-276
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rynek kruszyw mineralnych w Polsce osiągnął w 2009 r. rekordowe wielkości 185 mln ton podaży i 188 mln ton po stronie popytu, m.in. wskutek zaangażowania dużych środków pomocowych z UE na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i sanitarnego. Tendencje wzrostowe utrzymały się jedynie dla naturalnych kruszyw łamanych, natomiast dla naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych odnotowano już tendencje spadkowe wywołane rozwijającym się ogólnoświatowym kryzysem finansowym, który w Polsce odzwierciedlił się istotnym spadkiem w sektorze budowlanym w latach 2008–2009. Z kolei spadki w podaży kruszyw sztucznych od 2008 r. spowodowane są stopniowym wyczerpywaniem się zapasów hałd i innych nagromadzeń odpadów do ich produkcji. Zapowiedziane przez Rząd RP znaczne ograniczenia nakładów na drogownictwo do 2013 r. i niewiadoma ich wielkość od 2014 roku spowodują ograniczenie podaży naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych niewzbogacanych o 25–30 mln t/rok, a kruszyw łamanych o ok. 10 mln t/rok. Skutkować to będzie ograniczeniem łącznej podaży i popytu do 150–160 mln t/rok. Jeżeli po 2014 roku zaistnieją bardziej sprzyjające warunki finansowania infrastruktury drogowo-kolejowej, to w wariancie optymistycznym podaż-popyt mogą osiągnąć wielkość 200 mln t/rok dla wszystkich rodzajów kruszyw mineralnych łącznie.
 
REFERENCJE (11)
1.
BĄK B., PIOTROWSKA A., RADWNEK-BĄK B., Wpływ budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziom wydobycia pospolitych kopalin skalnych w Polsce, Biul. PIG 439, 2010.
 
2.
BĄK B., RADWNEK-BĄK B., Baza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrady A-4 i drogi szybkiego ruchu S-19, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 121, Wrocław 2008.
 
3.
Bilans zasobów perspektywicznych Polski, (w przygotowaniu) PIG-PIB, Warszawa 2011.
 
4.
SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi polski i świata 2009, IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 
5.
GALOS K., SMAKOWSKI T., Regionalne zróżnicowanie krajowego rynku kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w Polsce. IPGSMiE PAN, Mat. konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, Krynica 2010.
 
6.
GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., Wrocław 2009.
 
7.
GALOS K., Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 121, Wrocław 2008.
 
8.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Dane statystyczne w zakresie produkcji, eksportu i importu kruszyw naturalnych łamanych. Warszawa 2010.
 
9.
PIOTROWSKA A., Złoża naturalnych piasków i żwirów, zasoby, wydobycie, obrót międzynarodowy. Sur. Masz. Bud. 4, 2009.
 
10.
SMAKOWSKI T., Gospodarka kruszywami piaskowo-żwirowymi w nadchodzącej dekadzie, Kopaliny Podst. i Posp. Gór. Skal., nr 1/2011.
 
11.
WOŁKOWICZ S. (red.), Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009, Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top