PL EN
Przesiewacz dwuczęstościowy do przesiewania chalcedonitu
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Łódzka
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wodziński   

Politechnika Łódzka, W-10, K-101, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):171-181
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Na podstawie przedstawionych wyników badań zostały opracowane założenia projektowe maszyny przemysłowej przeznaczonej do przesiewania drobno ziarnowego. Wiadomo powszechnie, że kształt toru w ruchu drgającym przesiewacza, ma decydujące znaczenie dla uzyskania jak najlepszych właściwo- ści procesowych maszyny. Dlatego od dawna poszukuje się takich torów ruchu drgającego, które bę- dą prowadzić do intensywnej segregacji warstwy ziaren poruszającej się na sicie. Wydaje się, że jest to możliwe do uzyskania właśnie w przesiewaczu dwuczęstościowym. Do napędu takiego przesiewacza zastosowane są dwa wibratory rotacyjne o jednakowych lub niejednakowych momentach statycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to przesiewacz, który charakteryzuje się dwiema różnymi prędkościami obrotowymi tych wibratorów napędowych.
 
REFERENCJE (11)
1.
BANASZEWSKI T., Przesiewacze, Wydawnictwo ŚLĄSK, 1990.
 
2.
BOCK B., KRAEMER T., Siebung mit Gummisiebboden unterschiedlicher Lochformen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1984.
 
3.
DUNGER E., KUNTZSCH G., UNGER K., Untersuchungen uber den Einsatz von Gummi und Polyurethanen als Siebboden bei Klassierungsgeraten, Neue Bergbautechnik, nr 3, 1975.
 
4.
MEINEL A., SCHUBERT H., Zu den Grundlagen der Feinsiebung, Aufbereitungs – Technik, nr 3, 1971.
 
5.
SZYMOŃSKI J., Wyniki badań i ocena efektywności technologicznej stosowania w przeróbce kruszyw sit gumowych i poliuretanowych, Prace Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Kruszyw, nr 2, Warszawa 1980.
 
6.
TURKIEWICZ W., BANASZEWSKI T., Wzrost amplitudy drgań podczas zatrzymywania przesiewaczy z napędami bezwładnościowymi, Archiwum Górnictwa, z. 4, 1982.
 
7.
WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997.
 
8.
WODZIŃSKI P., Odsiewanie materiałów ziarnistych, Zeszyty Naukowe PŁ, Rozprawy naukowe, z. 40, 1981.
 
9.
WODZIŃSKI P., Przesiewacze wieloczęstościowe, Praca wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSzW nr R 1401403.
 
10.
WOLFF K., Polyurethan–Systemsiebboden–Bauformen und Anwerdungserfahrungen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1977.
 
11.
WOLFF K., Systemsiebboden aus Polyurethan fur Siebmaschinnen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1979,.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top