PL EN
Concession procedures in view of new Geological and Mining Law
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):131-141
 
ABSTRACT
Enacted in 9 June 2011 new Geological and Mining Law has been enforced a lot of important changes including concession procedures. This article presents these regulations and shows new solutions, which weren’t present in the old Geological and Mining Law from 4 February 1994. Remarkable place in this article has been stressed to describe an “institution of sites” taking place in concession procedures in view of new Geological and Mining Law as well as in the newest changes in the Code of Administrative Procedure.
 
REFERENCES (8)
1.
PTAK M., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, Praca magisterska, UWr., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Wrocław 2009.
 
2.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
3.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
4.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80.717 ze zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 2 lipca 2010 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU 2010.220. 1447).
 
6.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227).
 
7.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU 2000.98.1071 ze zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU 20011.6.18).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top