PL EN
Problemy zagospodarowania i eksploatacji złóż kopalin skalnych wynikające z przepisów prawa o planowaniu przestrzennym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):279-298
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Referat zawiera analizę przepisów prawa regulujących planowanie przestrzenne w aspekcie oceny ich skuteczności w kwestii zabezpieczenia i ochrony złóż kopalin dla potrzeb działalności górniczej. Krytycznej dyskusji poddane też zostały przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnoszące się do postępowania o udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin, do fazy eksploatacji złoża i fazy likwidacji kopalni. W podsumowaniu sformułowano propozycje zmian w przepisach szczególnie dotyczące: – ochrony złóż kopalin oraz obszarów perspektywicznych, – doprecyzowanie wymogu ustalania kierunku przeznaczenia terenu na podstawie oceny możliwych do przyjęcia wariantów, – rezygnację z obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego. Wykazano, że proponowane zmiany są niezbędne do usunięcia barier w rozwoju górnictwa skalnego.
 
REFERENCJE (9)
1.
BROMOWICZ R. FIGURSKA-WARCHOŁ B., KARWACKI A., KOLASA A., MAGIERA J., REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., STAŃCZAK G., Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej, Ucz. Wyd. Naukowo-Dyd. AGH, Kraków 2005.
 
2.
BURNAT B., KORZENIOWSKI J.I, Kopaliny pospolite, Prowadzenie ruchu zakładu górniczego, Wyd. i Szkolenia Górnicze, Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2003.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., Wybrane problemy zabezpieczenia złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej, Mat. XXIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej energetyki, Wyd. Sigmie PAN, Kraków 2009.
 
4.
NIEĆ M., PRZENIOSŁO S., Problemy gospodarki złożami kopalin, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 20, z. 1, 2004.
 
5.
RADWANEK-BĄK B., BĄK B., Wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla kopalin na mapach geośrodowiskowych, Górn. Odkr., nr 1–2, Wrocław 2006.
 
6.
RADWANEK-BĄK B., Gospodarka zasobami kopalin skalnych w Karpatach Polskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, Prace PIG Nr CLXXXIII, Warszawa 2005.
 
7.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Górn. Odkr., nr 1–2, 2006.
 
8.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Ścieżka procedury dla uzyskania koncesji na wydobywania węgla brunatnego w opracowaniu pt. Wykonanie optymalizacji ścieżki dojścia do uzyskania koncesji dla złoża węgla brunatnego „Legnica” wraz z opisem procedury postępowania w kontekście przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie dla PGE KWB Bełchatów, 2008, niepublikowane.
 
9.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż, Górn. Odkr., nr 2–3, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top