PL EN
Decorative and dimension stones from exploited deposits of south-eastern Poland
 
More details
Hide details
1
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
 
Corresponding author
Jan Bromowicz   

AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):35-51
 
ABSTRACT
Active quarries of ornamented and dimension limestone and sandstone in the areas of Polish Jura, Holy Cross Mountains and its Mesozoic margin, Roztocze and the Carpathians were evaluated on the basis of current products yielded. Urgent need to protect the deposits of dimension stones of high block divisibility and good decorative properties has been demonstrated. Their intensive exploitation for the aggregate production may lead to a lack of ability to acquire blocks in the future.
 
REFERENCES (18)
1.
BROMOWICZ J. Prognozy poszukiwawcze piaskowców magurskich na podstawie znajomości ich zbiornika sedymentacyjnego, Gosp. Sur. Min., 9, 1993.
 
2.
BROMOWICZ J., Bloczne kamienie Polski [w:] IV Konferencja "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi" 5–7.X.1994, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakopane 1994.
 
3.
BROMOWICZ J., Ocena możliwości wykorzystania skał okolicy Krakowa dla rekonstrukcji kamiennych elementów architektonicznych, Gosp. Sur. Min., 17/1, 2001.
 
4.
BROMOWICZ J., KARWACKI A., Perspektywy wykorzystania zwięzłych skał osadowych polskich złóż w drogownictwie – porównanie ze skałami magmowymi, Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 26, 2000.
 
5.
FIJAŁKOWSKA E., FIJAŁKOWSKI J., Historia eksploatacji marmurów w Górach Świętokrzyskich, Zesz. Przyrod. Muzeum Świętokrzyskiego I., Kielce 1973.
 
6.
GĄGOL J., Surowce kamienne regionu świętokrzyskiego. Sesja terenowa [w:] Surowce kamienne regionu świętokrzyskiego – tradycje, możliwości i perspektywy wykorzystania, Kielce 1994.
 
7.
GIERYCH B., Od kamieniołomów do architektury, Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych budownictwa wiejskiego. Warszawa 1955.
 
8.
KAMIEŃSKI M., PESZAT C., RUTKOWSKI J., SKOCZYLAS-CISZEWSKA K., O wykształceniu i własnościach technicznych piaskowców godulskich, Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 12 (231), 1968.
 
9.
KOZYDRA Z., Złoża dolnojurajskich iłów ogniotrwałych na tle budowy geologicznej północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Biul. Inst. Geol., 216, 1968.
 
10.
KRYSTEK M., Charakterystyka, eksploatacja i zastosowanie piaskowców z Góry Chełmo, Prz. Geol., 53/9, 2005.
 
11.
ŁYCZEWSKA J., Zarys budowy geologicznej Pasma Wójczo-Pińczowskiego, Biul. Inst. Geol., 283, 1975.
 
12.
MOROZ-KOPCZYŃSKA M., Litologia piaskowców krośnieńskich w obszarze między Istebną i Myślenicami w świetle ich wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych, Pr. Geol. PAN, Oddz. w Krakowie, Kom. Nauk. Geol., 104, 1977.
 
13.
MUSIAŁ T., Litologia i właściwości surowcowe wapieni miocenu Roztocza, Wydawnictwa UW, Warszawa 1987.
 
14.
PESZAT C., Własności techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich, Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 18 (378), 1973.
 
15.
PESZAT C., Własności techniczne i przydatność przemysłowa piaskowców karpackich, Górn. Odkr., 5–6, 1976.
 
16.
PESZAT C., Własności fizyczno-mechaniczne skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich, Biul. Inst. Geol., 1980.
 
17.
PESZAT C. (red. nauk.), BROMOWICZ J., GUCIK S., MAGIERA J., MOROZ-KOPCZYŃSKA M., NOWAK T. W., Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania, Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 2/2, 1976.
 
18.
SMOLEŃSKA A., Zagadnienia struktur i genezy wapieni z Zalesiaków, Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 9/3, 1983.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top