PL EN
European strategy in standarisation works on artificial aggregates and aggregates from recycling
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Corresponding author
Stefan Góralczyk   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):125-133
 
ABSTRACT
The article presents the analysis of actual legal state of the released content of dangerous substances in construction materials, in Poland and other EU countries – regulatory documents (in particular the content of heavy metals in aggregates). It also discusses plans for changing standards on heavy metals content in construction materials, especially those in aggregates.
 
REFERENCES (17)
1.
Dyrektywa 89/106 EEC Wyroby budowlane; Mandat M125 Kruszywa.
 
2.
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu.
 
3.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
4.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
 
5.
PN-EN 13193:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
 
6.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
7.
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania.
 
8.
PN-EN 13450: 2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
9.
Dokument Komisji Europejskiej End of Waste – Aggregates Case Study z 5 marca 2007.
 
10.
Dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych.
 
11.
Dokument CA/24/2008 rev.3pt. Follow-up to 5th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 25-26 September 2008.
 
12.
PN-EN 1744-3: 2004 Cześć 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
13.
PN-EN 1233: 2000 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 
14.
PN-ISO 8288:2002 Jakość wody. Badania chemicznych właściwości. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 
15.
PN-82 C-04570.05 Woda i ścieki. Badania zawartości metali metodą absorpcyjne spektrometrii atomowej. Oznaczania baru w wodzie.
 
16.
Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. ws. warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2006.137.984. ze zm.).
 
17.
Pakiet REACH: Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w DzUrz UE L 396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie w DzUrz UE L 136 z 29 maja 2007 r.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top