120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Europejskie kierunki prac normalizacyjnych dotyczących kruszyw sztucznych i z recyklingu

Stefan Góralczyk 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):125–133
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Analiza stanu prawnego w zakresie zawartości uwalnianych substancji niebezpiecznych w materiałach budowlanych w Polsce i w innych krajach UE; dokumenty regulujące tę tematykę i ich treść (w szczególności zawartości metali ciężkich w kruszywach). Omówienie planów zmian norm dotyczących zawartości metali ciężkich w materiałach budowlanych, a zwłaszcza w kruszywach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (17):
1. Dyrektywa 89/106 EEC Wyroby budowlane; Mandat M125 Kruszywa.
2. PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
4. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
5. PN-EN 13193:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
7. PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania.
8. PN-EN 13450: 2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
9. Dokument Komisji Europejskiej End of Waste – Aggregates Case Study z 5 marca 2007.
10. Dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych.
11. Dokument CA/24/2008 rev.3pt. Follow-up to 5th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 25-26 September 2008.
12. PN-EN 1744-3: 2004 Cześć 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
13. PN-EN 1233: 2000 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
14. PN-ISO 8288:2002 Jakość wody. Badania chemicznych właściwości. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
15. PN-82 C-04570.05 Woda i ścieki. Badania zawartości metali metodą absorpcyjne spektrometrii atomowej. Oznaczania baru w wodzie.
16. Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. ws. warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2006.137.984. ze zm.).
17. Pakiet REACH: Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w DzUrz UE L 396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie w DzUrz UE L 136 z 29 maja 2007 r.).
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586