PL EN
METHOD OF CAPITAL AND OPERATIONAL COST ESTIMATION OF BELT CONEYORS
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):76-88
 
ABSTRACT
The method of variant capital and operational cost estimation of belt conveyors based on LCA (Life Cycle Analysis) with usage of Monte Carlo simulation of belt and idlers replacements for given distributions of their operational time is described. It is proposed to evaluate different variants of conveyors through comparison of sums of discounted costs for generated in Crystal Ball v.7.3 program stream of replacements of belts and idlers during the whole period of planned conveyor operation. Example calculation has been carried out for the hypothetical conveyor having the length 1000m. The method requires further development by addition of discounted costs of energy conveyor consumption and correlations among belt conveyor parameters and parameters of operational time distributions. Then it can be used by conveyor designers and users for comparison of different conveyor variants, optimisation of solutions, planning of conveyor maintenance expenses and optimisation of inventory policy.
 
REFERENCES (23)
1.
GŁADYSIEWICZ L., 2003. Przenośniki taśmowe: Teoria i obliczenia. w: Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 315.
 
2.
GŁADYSIEWICZ L., JURDZIAK L., 1996. Wpływ zastosowania taśmowych napędów pośrednich na obniżenie kosztów eksploatacji przenośników w kopalniach rud miedzi. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr. Nr 80, Seria: Konferencje Nr 20, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego Wrocław.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., 2006. Optimised selection of a belt conveyor loaded by a BWE. w: Continuous surface mining. 8th International symposium. ISCSM 2006. Proceedings, Aachen, September 24th–27th, Aachen: Mainz, 353–357.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., 2005. Modernisierung der Tragrollen zur Verringerung des Tragrollenlaufwiderstands. w: Neue Trends in der Anlagenentwicklung. 10. Fachtagung Schuettgutfoerdertechnik. Magdeburg, Magdeburg: LOGiSCH, cop., pp. 249–262.
 
5.
JURDZIAK L., 1987. Statystyczna identyfikacja przyczyn róŜnicowania się trwałości taśm przenośnikowych w ZG "RUDNA". w: Cuprum, nr 3–4.
 
6.
JURDZIAK L., 1988a. Określenie wpływu długości przenośnika na trwałość taśm przenośnikowych w kopalni podziemnej. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr. nr 50, Seria: Konferencje Nr 11, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego, Wrocław.
 
7.
JURDZIAK L., 1988b. Proces wymian odcinków taśm w kopalniach rud miedzi jako superpozycja ogólnych procesów odnowy, w: Cuprum Nr 1 1988.
 
8.
JURDZIAK L., 1989. Określenie rozkładów prawdopodobnej liczby cykli taśmy wokół przenośnika na podstawie danych eksploatacyjnych. w: Wiadomości Górnicze nr 1.
 
9.
JURDZIAK L., 1996. Metoda określenia rozkładu czasu pracy taśmy przenośnikowej i jego wykorzystania do prognozowania wymian taśm, w: praca doktorska (niepub.), Politechnika Wrocławska.
 
10.
JURDZIAK L., 1999a. Niektóre moŜliwości obniŜenia kosztów transportu taśmowego na skutek zwiększenia trwałości taśmy. w: Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. w: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99, Ustroń, 15–17 września. Fundacja Nauka i Tradycja Górnicza. Wydz. Gór. AGH, 197–210.
 
11.
JURDZIAK L., 1999b. Wpływ zmian trwałości taśm na koszty eksploatacji przenośników. Wiadomości Górnicze vol. 50, nr 10, 424–431.
 
12.
JURDZIAK L., 2000. Prewencyjne strategie wymian taśm przenośnikowych. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej., Podstawowe problemy transportu kopalnianego. XIII Szkoła Jesienna, Wrocław, 13–15 września, Oficyna Wydaw. PWroc., 123–143.
 
13.
JURDZIAK L., 2002. Metody oceny opłacalności zakupu, eksploatacji i wymiany krąŜników, w: Transport Przemysłowy Nr 4.
 
14.
JURDZIAK L., 2003. Dlaczego warto prowadzić analizy ekonomiczne eksploatacji maszyn i urządzeń, badać niezawodność i diagnozować ich stan? w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria nr 105. Aktualia i perspektywy górnictwa, Wrocław, 7–8 listopada, Wrocław, Oficyna Wydaw. PWr., 73–86.
 
15.
Jurdziak L., 2004. Aspekty ekonomiczne uŜytkowania krąŜników. w: Konferencja ZPR KWB „Bełchatów” S.A. „Nowoczesność w budowie maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego”, Bełchatów, 22–24 październik.
 
16.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., 1995. Determination of the distribution function of conveyor belt operating time based on the belt model, w: Proceedings of the Fourth International Symposium On Mine Planing and Equipment Selection, Calgary, Canada 31. Oct. – 3. Nov. 1995, Balkema.
 
17.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., 1996a. Określenie wpływu długości pętli taśmy przenośnikowej na czas jej zdatności. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. Nr 80, Seria: Konferencje Nr 20, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego Wrocław.
 
18.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., 1996b. Wykorzystanie metody Monte Carlo do prognozowania wymian taśm na przenośnikach, w: II Międzynarodowy Kongres „Górnictwo Węgla Brunatnego”, Wrocław 26–29 czerwca.
 
19.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., 1998. Określenie wpływu obciąŜenia przenośnika na trwałość taśmy. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr. Nr 83, Seria: Konferencje Nr 22, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego, Wrocław.
 
20.
JURDZIAK L., HARDYGÓRA M., 2000. The effect of conveyor belt load upon belt durability. w: Proceedings of the Ninth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 6–9 November, Ed. by G. N. Panagiotou & T. N. Michalakopoulos. Rotterdam; Brookfield: A.A.Balkema, 595–599.
 
21.
JURDZIAK L., KAWALEC W., WAJDA A., 1985. Ocena trwałości taśm przenośnikowych w kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”. w: Podstawowe problemy transportu kopalnianego, Szklarska Poręba, 18–20 września. w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; nr 9, Serii gł. nr 45, 95–104.
 
22.
JURDZIAK L., WAJDA A., 2001. Próba oceny trwałości krąŜników nośnych w kopalniach węgla brunatnego. w: Transport Przemysłowy Nr 1 (3).
 
23.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., 2007. Obliczenia przenośników taśmowych metodą podstawową oraz oporów jednostkowych w zintegrowanym środowisku programowym. w: Transport Przemysłowy nr 1, 6–11.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top