PL EN
Methods of mining valorization of mineral deposits
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):291–306
 
ABSTRACT
This article contain description of mining valorization methods of open operated mineral deposits for building industry and highway engineering. The most important factors are taking into consideration i.e. process of minerals operation, quantity of output, open pits localization related to customers as well as environmental conditions and possibilities of mining wastes utilization.
 
REFERENCES (18)
1.
BROMOWICZ J., (red.), Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej, Ucz. Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 2005.
 
2.
KOZIOŁ W., Metoda oceny wpływu czynników złożowych i sezonowych na efektywność selektywnej eksploatacji węgla brunatnego, Zeszyty Naukowe AGH, Kraków 1983.
 
3.
KOZIOŁ W., SZYDŁO S., Systematyka czynników lokalizacji odkrywkowych kopalń surowców skalnych, XXXIII Sesja Naukowa AGH, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo, z. 94, 1977.
 
4.
NIEĆ M., Waloryzacja złóż i obszarów perspektywicznych, [w:] Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich (red. M. Stryszewski), AGH, Ucz. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 
5.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Ochrona złóż kopalin warunkiem bezpieczeństwa surowcowego kraju wstępne propozycje uregulowań prawnych, 2009.
 
6.
OBRZUT M., Metoda opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji odkrywkowej surowców skalnych na przykładzie kopalni „Zalas”, praca doktorska publ. AGH, Wydział Górniczy, Kraków 2003.
 
7.
PAWŁOWSKI Z., BARCZAK A., JAKUBCZYK T., Ekonomiczna analiza kosztów − kilka wyników empirycznych z kopalnictwa rud żelaza, Przegląd Statystyczny, R. XII, z. 4, 1965.
 
8.
RADWANEK-BĄK R., Gospodarka zasobami kopalin skalnych w Karpatach Polskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, Prace PIG CLXXXIII, Warszawa 2005.
 
9.
SERMET E., GÓRECKI J., Ocena geologiczno-górnicza atrakcyjności złóż kamieni łamanych i blocznych, Surowce i Maszyny Budowlane, 5/2007.
 
10.
STRYSZEWSKI M., Eksploatacja selektywna piaskowców karpackich w aspekcie sezonowości wydobycia, Górnictwo Odkrywkowe, nr 9−10, 1977.
 
11.
STRYSZEWSKI M., Metoda bilansowania popytu z produkcja w regionach eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kruszyw drogowych, Zeszyty Naukowe AGH, z. 162, Kraków 1993.
 
12.
STRYSZEWSKI M., Metoda prognozy popytu przy założeniu jego ciągłości, Przegląd Statystyczny zeszyt 1/1999, PAN Komitet Statystyki i Ekonometrii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 
13.
STRYSZEWSKI M., Metoda waloryzacji górniczo-ekonomicznej złóż kruszyw naturalnych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 109, Wrocław 2005.
 
14.
STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości kopalń kruszyw drogowych w aspekcie kosztów jednostkowych urabiania i transportu do odbiorców, Konferencja Eksploatacja skał zwięzłych na kruszywa łamane, stan i perspektywy rozwoju, Złotoryja 1985.
 
15.
STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości produkcji regionu surowcowego zależnie od struktury popytu, Górnictwo Zeszyt 2/1999, Wyd. AGH, Kraków 1999.
 
16.
STRYSZEWSKI M., OBRZUT M., Optymalizacja wielkości produkcji kopalń surowców skalnych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 1/1998, Poltegor-Instytut, Wrocław 1998.
 
17.
STRYSZEWSKI M., Zabezpieczenie zasobów surowców skalnych w odniesieniu do stref popytu. Krajowa konferencja Geologiczne aspekty ochrony środowiska, Instytut Geologii i Surowców Mineralnych AGH, Kraków 21–23.X.1991.
 
18.
TREMBECKI A., Zasady projektowania selektywnej eksploatacji złóż surowców mineralnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1966.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586