PL EN
Secondary sources as a resource base for the production of aggregates
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):49-59
 
ABSTRACT
The article discusses essential issues concerning secondary sources as a resource base for the production of aggregates. The first part of the article refers to EU Policy on Raw Materials, as a basis for the usage of secondary sources. The next part provides the classification and nomenclature of secondary sources for the production of aggregates and description of secondary sources base. The last part of the article presents quality requirements, which allow aggregates from secondary sources to be put on the market.
 
REFERENCES (22)
1.
Raw Materials Initiative, KE 2008.
 
2.
GÓRALCZYK S., ŁUKOWSKA M., Zmiana Dyrektywy 89/106 EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Prace naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 125, seria: Studia i Materiały, nr 35, Górnictwo i Geologia, Wrocław 2009.
 
3.
Założenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, MG, Warszawa, 19.05.2010 r.
 
4.
Dyrektywa 89/106 EEC Wyroby budowlane.
 
5.
Mandat M125 Kruszywa.
 
6.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
 
7.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
8.
PN-EN 13055 cz.1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu.
 
9.
PN-EN 13193 Kruszywa do zaprawy.
 
10.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
11.
PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych.
 
12.
PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
13.
Dokument Komisji Europejskiej End of Waste Aggregates Case Study, 5 marca 2007.
 
14.
Dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych.
 
15.
PN-EN 1744-3: 2004 część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
16.
PN-EN 1233: 2000 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 
17.
PN-ISO 8288: 2002 Jakość wody. Badania chemicznych właściwości. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 
18.
PN-82 C-04570.05 Woda i ścieki. Badania zawartości metali metodą absorpcyjne spektrometrii atomowej. Oznaczania baru w wodzie.
 
19.
Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2011.
 
20.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r., PIG-PIB, Warszawa 2012.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. ws. warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (DzU 2002.212.1799).
 
22.
Dokument nr CA/24/2008 rev.3pt. Follow-up to 5th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 25–26 September 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top