PL EN
Surowce wtórne bazą zasobową do produkcji kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):49-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące surowców wtórnych stanowiących bazę zasobową do produkcji kruszyw. Nawiązano do polityki surowcowej krajów Unii Europejskiej, jako podstawy wykorzystania surowców wtórnych. Następnie przedstawiono podział i nazewnictwo surowców wtórnych do produkcji kruszyw oraz opis bazy zasobowej surowców wtórnych oraz wymagania jakościowe pozwalające na dopuszczenie do obrotu kruszyw z surowców wtórnych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Raw Materials Initiative, KE 2008.
 
2.
GÓRALCZYK S., ŁUKOWSKA M., Zmiana Dyrektywy 89/106 EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Prace naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 125, seria: Studia i Materiały, nr 35, Górnictwo i Geologia, Wrocław 2009.
 
3.
Założenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, MG, Warszawa, 19.05.2010 r.
 
4.
Dyrektywa 89/106 EEC Wyroby budowlane.
 
5.
Mandat M125 Kruszywa.
 
6.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
 
7.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
8.
PN-EN 13055 cz.1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu.
 
9.
PN-EN 13193 Kruszywa do zaprawy.
 
10.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
11.
PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych.
 
12.
PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
13.
Dokument Komisji Europejskiej End of Waste Aggregates Case Study, 5 marca 2007.
 
14.
Dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych.
 
15.
PN-EN 1744-3: 2004 część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
16.
PN-EN 1233: 2000 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 
17.
PN-ISO 8288: 2002 Jakość wody. Badania chemicznych właściwości. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 
18.
PN-82 C-04570.05 Woda i ścieki. Badania zawartości metali metodą absorpcyjne spektrometrii atomowej. Oznaczania baru w wodzie.
 
19.
Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2011.
 
20.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r., PIG-PIB, Warszawa 2012.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. ws. warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (DzU 2002.212.1799).
 
22.
Dokument nr CA/24/2008 rev.3pt. Follow-up to 5th Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 25–26 September 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top