PL EN
Technologia zagospodarowania materiałów odpadowych z górnictwa skalnego w mieszankach związanych hydraulicznie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):205-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono propozycję zagospodarowania odpadów powstających w różnych fazach produkcji kruszyw. Badania technologiczne były prowadzone w skali laboratoryjnej. Wyniki wskazują na możliwość pełnego zagospodarowania odpadów powstających w górnictwie skalnym pod warunkiem indywidualnego ustalenia parametrów technologii produkcji mieszanek hydraulicznie związanych.
 
REFERENCJE (12)
1.
PN-EN 197-1:2012. Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 
2.
PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 
3.
PN-EN 1097-2:2010. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
 
4.
PN-EN 1367-1:2007. Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 
5.
PN-EN 13242+A1:2010. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
6.
PN-EN 13286-41:2005. Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznycm – część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanej związanych spoiwem hydraulicznym.
 
7.
PN-EN 14227-1:2007. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – część 1: Mieszanki związane cementem.
 
8.
PN-EN 14227-2:2007. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – część 2: Mieszanki żużlowe.
 
9.
PN-EN 14227-3:2007. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi.
 
10.
PN-EN 14227-4:2005. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – część 4: Popioły lotne do mieszanek.
 
11.
PN-EN 14227-5:2007. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym.
 
12.
WT-5. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wytyczne Techniczne, Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Warszawa 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top