PL EN
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION AND OPERATION PROBLEMS OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL SYSTEM IN AGGREGATE MINES BASE ON THE EXPERIENCE OF NOTIFIED BODY AFTER IMPEMENTATION OF THE REGULATION NO 305/2011
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):93-100
 
ABSTRACT
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining is a notified body of the European Union N o 1454, operating mostly on the polish market of aggregates and involved in the conformity assessment of this construction products based on requirements of the Regulation No 305/2011 and other legal and normative records. With extensive experience in carrying out inspections of the factory production control in quarries and gravels the employees of Institute of Mechanised Construction and Rock Mining have extensive knowledge of the problems and ambiguities related to the functioning of the systems. These problems are mainly due to very generally formulated requirements for factory production control in Annexes relevant harmonized standards. In this article we will analyse these requirements in the areas that cause the greatest difficulties for producers and practical ways to meet theme. Further, „good practises” will be discussed which are implemented by manufacturers to improve the soundness of the factory production control.
 
REFERENCES (10)
1.
KUBUSZEWSKI T., GÓRALCZYK S., 2014, Obowiązki i prawa producentów kruszyw wynikające z Rozporządzenia nr 305/2011, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 21(1), 109–116.
 
2.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 
3.
PN-EN 13043:2004 + AC:2004 + Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych.
 
4.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 
5.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do hydraulicznie niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
6.
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych.
 
7.
PN-EN 13450:2004 + AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
8.
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
9.
PN-EN 16236:2013 Ocena zgodności kruszyw – Wstępne badania typu i Zakładowa Kontrola Produkcji.
 
10.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top