PL EN
ANALIZA SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYW PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA NR 305/2011 (CPR)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):93-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej nr 1454, działającą m.in. na polskim rynku kruszyw i uczestniczącą w ocenie zgodności tych wyrobów budowlanych, w oparciu o wymagania Rozporządzenia 305/2011 oraz innych związanych aktów normatywnych. Dzięki doświadczeniu w przeprowadzaniu inspekcji systemu zakładowej kontroli produkcji w zakładach produkcyjnych, kamieniołomach czy żwirowniach pracownicy Instytutu mają szeroką wiedzę dotyczącą problemów i niejasności związanych z funkcjonowaniem tego systemu. Problemy wynikają głównie z bardzo ogólnie sformułowanych wymagań dla zakładowej kontroli produkcji w załącznikach odpowiednich norm zharmonizowanych. Przeanalizowano te wymagania w obszarach sprawiających producentom największe trudności z podaniem praktycznych sposobów ich spełnienia. Wyszczególniono wdrażane u producentów tzw. „dobre praktyki”, poprawiające efektywność funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji.
 
REFERENCJE (10)
1.
KUBUSZEWSKI T., GÓRALCZYK S., 2014, Obowiązki i prawa producentów kruszyw wynikające z Rozporządzenia nr 305/2011, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 21(1), 109–116.
 
2.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 
3.
PN-EN 13043:2004 + AC:2004 + Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych.
 
4.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 
5.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do hydraulicznie niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
6.
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych.
 
7.
PN-EN 13450:2004 + AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
8.
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
9.
PN-EN 16236:2013 Ocena zgodności kruszyw – Wstępne badania typu i Zakładowa Kontrola Produkcji.
 
10.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top