PL EN
ELEKTRONICZNE UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH JAKOŚĆ KRUSZYW W PRAKTYCE
 
Więcej
Ukryj
1
EGM Sp. z o.o. Kopalnia Wapieni „Wierzbica”
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Baran   

EGM Sp. z o.o. Kopalnia Wapieni „Wierzbica”
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
declarations of performance and the CE marking) in the admissible electronic form has been analyzed. Despite the fact that as at 24 February 2014 this means was formally accepted pursuant to the Commission Delegated Regulation (EU) No. 157/2015 dated 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website (EU OJ L 52 of 21 February 2014, p. 4)), in practice its use in Poland is far from the intentions set forth in the legal act. As follows from the analysis of the websites of aggregate producers who are associated in Polish Aggregates Association PZPK, the producers prefer individualized forms of transmitting documents (paper or electronic by e-mail) and avoid making them available on their websites. This does not correspond with the aims set forth in the said regulation consisting in the use of new IT technologies to cause a reduction of costs incurred by the producers of construction products and by the construction sector as a whole.
 
REFERENCJE (15)
1.
KUBUSZEWSKI T., GÓRALCZYK S., 2015, Analiza systemu zakładowej kontroli produkcji kruszyw po wejściu w życie Rozporządzenia nr 305/2011, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 22(1), 93–100.
 
2.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 
3.
PN-EN 13043: 2004+A1:2004+Ap1: 2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych.
 
4.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do hydraulicznie niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
5.
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakością – Wymagania utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
6.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej, Dz.U.U.E L.52.
 
7.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, Dz.U.U.E L. 159/41.
 
8.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz.U.U.E L 88/5.
 
9.
www.kosd-niemodlin.com.pl.
 
10.
www.kruszgeo.com.pl.
 
11.
www.kruszpol.pl/home/czlonkowie-pzpk.html.
 
12.
www.kwmorawica.pl.
 
13.
www.ppmd.com.pl.
 
14.
www.wierzbica.ccom.pl.
 
15.
www.wkg.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top