PL EN
Analysis and assessment of amendments of the provisions concerning mine closure and post-mining areas reclamation in the draft geological and mining law
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN
 
 
Corresponding author
Ryszard Uberman   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):307-315
 
ABSTRACT
The many years of practice shows an unsatisfactory legal condition in the scope of mine closure and post-mining land reclamation, which was emphasized within the analysis of the provisions of Geological and Mining Law and Act on the Protection of Agricultural and Forest Land in force. The changes of some of the provisions proposed in the draft of the Geological and Mining Law, although partly removing loopholes and interpretation ambiguities, are not satisfactory, which is visible in comparison with solutions applied in the countries with a high level of mining development. The detailed provisions to the proposed amendments in the form of regulations to the act, as well as conforming procedures and formal requirements concerning the license, manner of reclamation, project documentations and a fund for the closure of mining plant are required. A discussion of the listed problems and author’s postulates are included in the final part of the paper.
 
REFERENCES (11)
1.
DULEWSKI J., UZAROWICZ R., Rekultywacja w odniesieniu do podstawowych zasad gospodarki, ewidencji i użytkowania gruntów, Mat. Symp. Zagrożenia naturalne w górnictwie, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005.
 
2.
GISMAN R., Fundusz likwidacji zakładu górniczego, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12, 2002.
 
3.
GLAPA W., O potrzebie aktualizacji przepisów dotyczących rekultywacji gruntów i terenów, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5–6, 2004.
 
4.
KICKI J., WANIELISTA K., Źródła i sposoby finansowania likwidacji kopalń, Materiały Biblioteki Szkoły Eksploatacji Podziemnej nt. Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2001.
 
5.
KRZAKLEWSKI W., Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych [w:] Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, red. Kotarba M.J., TBŚ „Geosfera”, Kraków 2001.
 
6.
MALEWSKI J. (red ), Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 1999.
 
7.
OSTRĘGA A., UBERMAN R., Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, Mat. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, Górnictwo i Geoinżynieria, nr 4, 2010.
 
8.
UBERMAN R., Formalno-prawne aspekty likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych oraz rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, Mat. VII Konf. Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Wyd. IGSMiE PAN, seria Symp. i Konf. nr 46, Kraków 2000.
 
9.
UBERMAN R., Fundusz likwidacji zakładu górniczego, Kopaliny Pospolite, nr 6, 2002.
 
10.
UBERMAN Ryszard, UBERMAN Robert, Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 
11.
UBERMAN R., Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowych, Górnictwo i Geoinżynieria, nr 3, 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top