PL EN
Analiza i ocena zmian przepisów w projekcie prawa geologicznego i górniczego odnoszących się do likwidacji kopalń i rekultywacji terenów po działalności górniczej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN
 
 
Autor do korespondencji
Ryszard Uberman   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):307-315
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wieloletnia praktyka wskazuje na niezadowalający stan prawny w zakresie problemów likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych, co wyartykułowano w analizie obowiązujących przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Również proponowane w projekcie Prawa geologicznego i górniczego zmiany niektórych przepisów, aczkolwiek usuwają częściowo luki i niejasności interpretacyjne nie są satysfakcjonujące, co jest widoczne w świetle porównań z rozwiązaniami zastosowanymi w krajach rozwiniętych górniczo. Proponowane zmiany przepisów prawa wymagają jeszcze uszczegółowienia w formie przepisów wykonawczych do ustawy oraz dostosowania procedur oraz wymagań formalnych dotyczących koncesji, kierunków rekultywacji, dokumentacji projektowych i funduszu likwidacji zakładu górniczego. Dyskusję wymienionych problemów i postulaty autora zawarte są w końcowym rozdziale referatu.
 
REFERENCJE (11)
1.
DULEWSKI J., UZAROWICZ R., Rekultywacja w odniesieniu do podstawowych zasad gospodarki, ewidencji i użytkowania gruntów, Mat. Symp. Zagrożenia naturalne w górnictwie, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005.
 
2.
GISMAN R., Fundusz likwidacji zakładu górniczego, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12, 2002.
 
3.
GLAPA W., O potrzebie aktualizacji przepisów dotyczących rekultywacji gruntów i terenów, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5–6, 2004.
 
4.
KICKI J., WANIELISTA K., Źródła i sposoby finansowania likwidacji kopalń, Materiały Biblioteki Szkoły Eksploatacji Podziemnej nt. Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2001.
 
5.
KRZAKLEWSKI W., Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych [w:] Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, red. Kotarba M.J., TBŚ „Geosfera”, Kraków 2001.
 
6.
MALEWSKI J. (red ), Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 1999.
 
7.
OSTRĘGA A., UBERMAN R., Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, Mat. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, Górnictwo i Geoinżynieria, nr 4, 2010.
 
8.
UBERMAN R., Formalno-prawne aspekty likwidacji odkrywkowych zakładów górniczych oraz rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, Mat. VII Konf. Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych, Wyd. IGSMiE PAN, seria Symp. i Konf. nr 46, Kraków 2000.
 
9.
UBERMAN R., Fundusz likwidacji zakładu górniczego, Kopaliny Pospolite, nr 6, 2002.
 
10.
UBERMAN Ryszard, UBERMAN Robert, Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 
11.
UBERMAN R., Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowych, Górnictwo i Geoinżynieria, nr 3, 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top