PL EN
Zachowanie bioróżnorodności w ramach rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni wapienia "Górażdże"
 
Więcej
Ukryj
1
Mota-Engil Central Europe, Kopalnia Granitu Górka Sobocka i Kopalnia Bazaltu Janowiczki
 
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Marta Baszczyńska   

Mota-Engil Central Europe, Kopalnia Granitu Górka Sobocka i Kopalnia Bazaltu Janowiczki, 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W, marta.baszczynska@gmail.com
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):11-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji podjęto próbę rozszerzenia kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności wydobywczej w Kopalni Wapienia „Górażdże”. Zaproponowano wzbogacenie sukcesywnie przeprowadzanych kierunków: leśnego i wodnego o kierunek przyrodniczy. Przy wyborze optymalnych rozwiązań kierowano się racjonalnymi i najbardziej odpowiednimi kryteriami takimi jak uwzględnienie przede wszystkim istniejących walorów przyrodniczych na terenie analizowanej kopalni oraz możliwość ich przyszłej ochrony. Natomiast z uwagi na aspekty społecznogospodarcze, poparte potencjałem przyrodniczym zaproponowano wprowadzenie kierunku rekreacyjno-turystycz-nego, który nie będzie kolidował z obecnym leśnym i proponowanym przyrodniczym kierunkiem zagospodarowania. Ostatecznie po zakończeniu działalności górniczej na obszarze kopalni sugeruje się utworzenie geoparku wraz z aktywizacją geoturystyki.
 
REFERENCJE (5)
1.
KAŹMIERCZAK U., GÓRNIAK-ZIMROZ J., Ochrona złóż surowców skalnych – kryteria racjonalnego i zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji (niepubl.), Wrocław 2009.
 
2.
NOWAK A., SPAŁEK K., Program ochrony różnorodności biologicznej obszaru górniczego Górażdże Cement SA Chronologia gatunków roślin zagrożonych i podlegających prawnej ochronie na terenach Górażdże Cement SA, BiopPlan, Gliwice 2006.
 
3.
ROSIK-DULEWSKA C., KUSZA G., DĄBROWSKI D., Projekt rekultywacji wyrobisk poeksplo-atacyjnych Kopalni Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
 
4.
RÓŻYCKI W., KWAŚNIAK J., DRESZER R., Część Podstawowa Planu Ruchu, Kopalnia Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
 
5.
RÓŻYCKI W., KWAŚNIAK J., DRESZER R., Część Szczegółowa Planu Ruchu Zakładu Górniczego „Górażdże” na lata 2008–2011, Kopalnia Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top