120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Zmiany struktury asortymentowej i geograficznej podaży kruszyw naturalnych łamanych w Polsce

 
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):53–68
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Scharakteryzowano podstawowe trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw naturalnych łamanych w ostatnich dwudziestu latach. Szczegółowej analizie poddano zmiany w strukturze asortymentowej produkcji tych kruszyw, z rosnącą rolą kruszyw granitowych i amfibolitowo-migmatytowych oraz kruszyw ze skał osadowych. Przedstawiono także zasadnicze zmiany w strukturze geograficznej produkcji, a zwłaszcza jej rozwój we wschodniej części województwa dolnośląskiego i wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Podkreślono znaczenie procesów konsolidacji własnościowej dla rozwoju tej branży, a także rolę konkurencji, jaką są dla kruszyw krajowych dostawy kruszyw z krajów sąsiednich.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Galos   
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
REFERENCJE (5):
1. SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K., (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2009, IGSMiE PAN, Kraków 2011.
2. SMAKOWSKI T., GALOS K., Gospodarka kruszywami naturalnymi łamanymi w Polsce, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kruszywa naturalne, IGSMiE PAN, Kraków 2007.
3. WOŁKOWICZ S. (red.), Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009, Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2010.
4. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Dane statystyczne w zakresie produkcji, eksportu i importu kruszyw naturalnych łamanych, Warszawa 2010.
5. GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586