PL EN
Assessment Lower Silesian rock mining in the years 2003-2011
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii
 
 
Corresponding author
Urszula Kaźmierczak   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):143-152
 
ABSTRACT
This paper presents the dynamics of deposits licensing by Lower Silesia Marshal, mining outputs, the amount operational (mining) charge and the location of deposits in relations to legally protected areas. Analysis showed increase of license number issued between 2003–2011. There were 302 licensing deposits in 2011 year (142 of sands and gravel, 142 of concised minerals and 19 of clay minerals). The total production amounted to 57.3 million Mg from these deposits. The total amount charge are 50.026 million PLN and is almost four times higher compared to 2003. Nearly 22.5% of explanted deposits are located in areas protected by law. Over 9 million Mg of minerals were extracted from these deposits (61% from mineral concise deposits and 40% from other resources).
 
REFERENCES (12)
1.
BADERA J., Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Wrocław 2010.
 
2.
Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 
3.
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. o ochronie dziko żyjących ptaków.
 
4.
GUZIK K., Dolny Śląski obszarem o strategicznym znaczeniu dla krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Wrocław 2010.
 
5.
JASIAK-TARAZIEWICZ T., KAŹMIERCZAK W., Dolnośląskie górnictwo kruszywowe w latach 2003–2010, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Wrocław 2011.
 
6.
MARKOWICZ-JUDYCKA E., BLACHOWSKI J., ZIĘBA D., Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, Woj. Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 
7.
MARTYNIAK K., Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Wrocław 2011.
 
8.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., PIG-PIB, Warszawa 2011.
 
9.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2009.151.1220 ze zm.).
 
10.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
11.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008. 199.1227 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top