PL EN
Ocena Dolnośląskiego górnictwa skalnego w latach 2003-2011
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Kaźmierczak   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):143-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono dynamikę koncesjonowania złóż przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wielkość wydobycia kopalin skalnych województwa, wysokość opłat eksploatacyjnych oraz położenie złóż w stosunku do obszarów prawnie chronionych. Analizy wykazały tendencję wzrostową wydawanych koncesji w latach 2003–2011 r. W 2011 roku koncesjonowanych było 302 złoża (142 piasków i żwirów, 142 kamieni łamanych i blocznych oraz 19 surowców ilastych), z których łączne wydobycie wyniosło 57,3 mln Mg. Wielkość opłat eksploatacyjnych osiągnęła poziom 50 026 tys. zł i jest prawie czterokrotnie większa w stosunku do 2003 roku. Prawie 22,5% eksploatowanych dolno- śląskich złóż leży na obszarach prawnie chronionych. Ze złóż tych w analizowanym okresie wydobyto ponad 9 mln Mg kopalin; około 61% stanowiła eksploatacja kopalin zwięzłych, a 40% eksploatacja pozostałych surowców.
 
REFERENCJE (12)
1.
BADERA J., Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Wrocław 2010.
 
2.
Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 
3.
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. o ochronie dziko żyjących ptaków.
 
4.
GUZIK K., Dolny Śląski obszarem o strategicznym znaczeniu dla krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Wrocław 2010.
 
5.
JASIAK-TARAZIEWICZ T., KAŹMIERCZAK W., Dolnośląskie górnictwo kruszywowe w latach 2003–2010, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Wrocław 2011.
 
6.
MARKOWICZ-JUDYCKA E., BLACHOWSKI J., ZIĘBA D., Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, Woj. Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 
7.
MARTYNIAK K., Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Wrocław 2011.
 
8.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., PIG-PIB, Warszawa 2011.
 
9.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2009.151.1220 ze zm.).
 
10.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
 
11.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008. 199.1227 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top