PL EN
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):97-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu identyfikację czynników ryzyka w bilateralnym monopolu (BM) kopalni wę- gla brunatnego i skojarzonej z nią elektrowni. Przedstawiono w nim ideę dwustronnego monopolu oraz omówiono zagadnienia ryzyka pojawiającego się w łańcuchu tworzenia wartości począwszy od złoża węgla brunatnego, poprzez kopalnię i elektrownię, po sprzedaż wytworzonej z niego energii elektrycznej. Wskazano źródła ryzyka oraz omówiono różne jego typy obejmujące: ryzyko polityczne, gospodarcze, prawne, społeczne, geologiczne, finansowe i ekonomiczne, techniczne, ekologiczne, cen paliwa, organizacyjne oraz ryzyko cen energii w długoterminowym planowaniu.
 
REFERENCJE (16)
1.
BASTANTE F. G., TABOADA J.L., ALEJANO E. 2007. Alonso, Optimization tools and simulation methods for designing and evaluating a mining operation, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, September 08.
 
2.
BERNSTEIN P.L., 1997. Przeciw Bogom Niezwykłe Dzieje Ryzyka: WIG–Press, Warszawa.
 
3.
JURDZIAK L., 2000. Uwzględnienie Ryzyka Zmiany Ceny Surowców Przy Sporządzaniu Optymalnego Harmonogramu Rozwoju Kopalni i Ocenie Jej Opłacalnośc:, Konferencja „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, Wrocław.
 
4.
JURDZIAK L., 2000. Zarządzanie ryzykiem nowych przedsięwzięć w górnictwie. Konferencja „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, Wrocław.
 
5.
JURDZIAK L., 2004. Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Gornictwo Odkrywkowe Nr 7–8.
 
6.
JURDZIAK L., 2005. Wpływ struktury organizacyjno–właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny – energetyka – środowisko. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów, 6–8 czerwca. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 34, Seria: Konferencje, nr 112. Oficyna Wydaw. PWr., s. 299–308.
 
7.
JURDZIAK L., 2006. Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo?. Biuletyn Urzędu Regulacji Energergetyki nr 2, s. 24–33.
 
8.
JURDZIAK L., 2006. Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka. 2006 nr 2, s. 91–100.
 
9.
JURDZIAK L., 2007. Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier. Monografia. Oficyna Wyd. P.Wr. (w druku).
 
10.
JURDZIAK L., 2007. Schemat arbitraŜowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni: Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Cz. 2. Zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Górnictwo Odkrywkowe. R. 49, nr 1/2 , s. 81–88.
 
11.
JURDZIAK L., 2008. Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. International Mining Forum , Balkema (zgłoszony na konferencję).
 
12.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ L., 2007. Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego: Gospodarka surowcami mineralnymi, Kwartalnik, Tom 23– zeszyt specjalny, 131–150, PKG, Kraków.
 
13.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ L., 2008. Conditional and Monte Carlo simulation – tools for risk identification in mining projects: International Mining Forum , Balkema, (zgłoszony na konferencję).
 
14.
NAWORYTA W., MAZUREK S., 2007. Weryfikacja poprawności doboru gęstości sieci otworów rozpoznawczych dla określonego stopnia rozpoznania parametrów złoŜa z zastosowaniem metod geostatystycznych: GO 5–6.
 
15.
SNOWDEN D.V., GLACKEN I., NOPPE M., 2002. Dealing With Demands of Technical Variability and Uncertainty Along the Mine Value Chain, Value Tracking Symposium, Brisbane, Qld, 7–8 October 2002.
 
16.
VANN J., BERTOLI O. and JACKSON S., 2002. An Overview of Geostatistical Simulation for Quantifying Risk, Proceedings of the Geostatistical Association of Australasia Symposium "Quantifying Risk and Error" March.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top