PL EN
WYBRANE ZAGADNIENIA ZAGROŻEŃ WÓD LECZNICZYCH SZCZAWNA ZDROJU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, Szczawno Zdrój
 
3
Okręgowy Urząd Górniczy, Wałbrzych
 
 
Mining Science 2008;X(1):112-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wpływ niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym zaobserwować można tak- że w wodach leczniczych. Ponieważ wody te są kopaliną podstawową w celu ich ochrony, dla każdego ze złóż, wyznaczane są obszary górnicze. Niestety zanieczyszczenie środowiska w obrębie samych uzdrowisk wywołuje niekorzystne zmiany w eksploatowanych wodach. Artykuł przedstawia wyniki rozpoznania warunków środowiskowych (na podstawie wybranych wskaźników zanieczyszczeń) w Szczawnie Zdroju i okolicy tego uzdrowiska. Podjęto także próbę analizy wpływu tych czynników na wody lecznicze tej miejscowości.
 
REFERENCJE (12)
1.
CIĘśKOWSKI W., O zanieczyszczeniach chemicznych wód leczniczych w Sudetach, II Naukowy Zjazd Pol. Tow. Przyj. Nauk. o Ziemi, Drzonków, 1985.
 
2.
CIĘśKOWSKI W., Studium hydrochemii wód leczniczych Sudetów polskich, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki PWr, Wrocław, 1990.
 
3.
CIĘśKOWSKI W., ROSIŃSKA–WILCZEK G., Powódz z lipca 1997 a złoŜa wód leczniczych Polski południowej, w: Szkolenie słuŜby geologicznej Resortu Zdrowia i Opieki Społecznej w Krynicy, Warszawa–Krynica, 1997.
 
4.
CIĘśKOWSKI W., DOKTÓR S., GRANICZNY M., KABAT T., LIBER–MADZIARZ E., PRZYLIBSKI T., TEISSEYRE B., WIŚNIEWSKA M., ZUBER A., Określenie obszarów zasilania wód leczniczych pochodzenia infiltracyjnego w Polsce na podstawie badań izotopowych, zał. 35– złoŜe wód leczniczych Szczawna Zdroju, Zakład Badawczo – Usługowy „Zdroje”, Wrocław, 1996.
 
5.
FILBIER P., Charakterystyka ujęć wód leczniczych w Szczawnie Zdroju, w: Szkolenie słuŜby geologicznej, Resort Zdrowia i Opieki Społecznej w Szczawnie Zdroju, Warszawa–Szczawno, 1996.
 
6.
GROCHMALICKA–MIKOŁAJCZYK J., CIĘśKOWSKI W., BĄBELEK T., Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach leczniczych Sudetów, III Ogólnopolskie Symp.: Aktualne problemy hydrogeologii, wyd. AGH, Kraków–Karniowice, 1985.
 
7.
JARODZKI L., BARTKOWIAK M., CZABAJ W., SICIŃSKI W., ZagroŜenia ujęć wód mineralnych, zdrojowych i pitnych w rejonie Wałbrzycha w wyniku likwidacji Zagłębia Węglowego, Wstępna seria obserwacji i badań opracowanie prognozy zmian hydrogeologicznych, Poltegor–Instytut, Wrocław, 1994.
 
8.
LIBER–MADZIARZ E., Zmienność wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóŜ sudeckich, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2001.
 
9.
LADRA D., Inwentaryzacja koryta oraz starego tunelu potoku „Szczawnik” w Szczawnie Zdroju, Zakład Techniki Nurkowej, Wrocław, 1990.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, DzU nr 61, poz. 417.
 
11.
STARZYŃSKA D., Zagospodarowanie złoŜa wód leczniczych Szczawna Zdroju, BPiUTBU „BALNEOPROJEKT” Warszawa, arch. P.P.U. Szczawno Jedlina, Szczawno Zdrój, 1995.
 
12.
WOJTKOWSKI P., ZagroŜenia antropogeniczne wód leczniczych Szczawna Zdroju, praca magisterska WGGG, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top