PL EN
ANALIZA ZMIENNOŚCI GŁÓWNYCH PARAMETRÓW ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLA SZCZERCÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Jagóra
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):87-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej wybranych parametrów (miąższość złoża, stosunek N:W, wartość opałowa, zawartość popiołu i siarki całkowitej) złoża węgla brunatnego Bełchatów w zachodniej części pola Szczerców. Dokonano oceny zmienności poszczególnych parametrów decydujących o przemysłowej wartości złoża.
 
REFERENCJE (10)
1.
BOROWICZ A., SPECYLAK-SKRZYPECKA J., ŚLUSARCZYK G., KAWALEC W., Wstępna ocena złoża węgla brunatnego Bełchatów – Pole Szczerców, przy użyciu techniki komputerowej. Górn. Odkryw. Nr 3/1996.
 
2.
BOROWICZ. A., FRANKOWSKI R., Ocena zawartości siarki całkowitej w procesie dokumentowania złoża węgla brunatnego Bełchatów – Szczerców. Górn. Odkryw. Nr 3-4/2004.
 
3.
CIUK E., Tektonika rowu Kleszczowa i jej wpływ na warunki powstania złoża węgla brunatnego. Przewodnik LII zjazdu PTG. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1980.
 
4.
CZARNECKI L., FRANKOWSKI R., ŚLUSARCZYK G., Syntetyczny profil stratygraficzny rejonu złoża „Bełchatów” dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górn. Odkryw. Nr 3-4/1992.
 
5.
FRANKOWSKI R., GĄDEK A., BEDNARZ A., BOROWICZ A., SPECYLAK-SKRZYPECKA J., ŚLUSARCZYK G., Geologiczno-górnicze warunki zalegania bruków krzemiennych w O/Szczerców. Górn. Odkryw. Nr 2/2005.
 
6.
GOTOWAŁA R., Modele tektoniki rowu Kleszczowa, interpretacja danych z wykorzystaniem metod komputerowych. Mat. Konf. Nauk. Techn. Tektonika rowu Kleszczowa, Bełchatów 20-21.10.1994.
 
7.
KASIŃSKI J.R., PIWOCKI M., Nowy model asocjacji brunatno-węglowej w rowie Kleszczowa (złoże Bełchatów). XVIII Sympozjum: Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków 1994.
 
8.
KWIECIŃSKA B., WAGNER M., Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z krajowych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż oraz obsługi kopalń. Wyd. Centrum PPGSMiE, Kraków 1994.
 
9.
NIEĆ M., Geologia kopalniana, Wyd. Geol. Warszawa 1982.
 
10.
SZWED-LORENZ J., Studium zmienności petrologicznej II dolnomioceńskiego pokładu węglowego w Polsce, Prace Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. Seria: Monografie nr 36. Oficyna Wyd. Polit. Wr. Wrocław 2001. Jednolita Baza Danych Geologicznych dla złoża węgla brunatnego „Bełchatów” wykonana i uzupełniana na bieżąco przez IGO Poltegor – Instytut i KWB „Bełchatów” S.A.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top