PL EN
ANALYSIS OF VARIABILITY OF MAIN PARAMETERS OF WESTERN PART OF SZCZERCÓW LIGNITE MINING FIELD
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Ewa Jagóra
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):87-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of statistical analysis of lignite deposit (thickness of seam, overburden/lignite seam ratio, calorific value, ash content and total sulphur in lignite) are presented in this article. Estimation of the variability of several parameters that determine the commercial value of deposit was carried out on the basis of these results.
 
REFERENCES (10)
1.
BOROWICZ A., SPECYLAK-SKRZYPECKA J., ŚLUSARCZYK G., KAWALEC W., Wstępna ocena złoża węgla brunatnego Bełchatów – Pole Szczerców, przy użyciu techniki komputerowej. Górn. Odkryw. Nr 3/1996.
 
2.
BOROWICZ. A., FRANKOWSKI R., Ocena zawartości siarki całkowitej w procesie dokumentowania złoża węgla brunatnego Bełchatów – Szczerców. Górn. Odkryw. Nr 3-4/2004.
 
3.
CIUK E., Tektonika rowu Kleszczowa i jej wpływ na warunki powstania złoża węgla brunatnego. Przewodnik LII zjazdu PTG. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1980.
 
4.
CZARNECKI L., FRANKOWSKI R., ŚLUSARCZYK G., Syntetyczny profil stratygraficzny rejonu złoża „Bełchatów” dla potrzeb Bazy Danych Geologicznych. Górn. Odkryw. Nr 3-4/1992.
 
5.
FRANKOWSKI R., GĄDEK A., BEDNARZ A., BOROWICZ A., SPECYLAK-SKRZYPECKA J., ŚLUSARCZYK G., Geologiczno-górnicze warunki zalegania bruków krzemiennych w O/Szczerców. Górn. Odkryw. Nr 2/2005.
 
6.
GOTOWAŁA R., Modele tektoniki rowu Kleszczowa, interpretacja danych z wykorzystaniem metod komputerowych. Mat. Konf. Nauk. Techn. Tektonika rowu Kleszczowa, Bełchatów 20-21.10.1994.
 
7.
KASIŃSKI J.R., PIWOCKI M., Nowy model asocjacji brunatno-węglowej w rowie Kleszczowa (złoże Bełchatów). XVIII Sympozjum: Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków 1994.
 
8.
KWIECIŃSKA B., WAGNER M., Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z krajowych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż oraz obsługi kopalń. Wyd. Centrum PPGSMiE, Kraków 1994.
 
9.
NIEĆ M., Geologia kopalniana, Wyd. Geol. Warszawa 1982.
 
10.
SZWED-LORENZ J., Studium zmienności petrologicznej II dolnomioceńskiego pokładu węglowego w Polsce, Prace Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. Seria: Monografie nr 36. Oficyna Wyd. Polit. Wr. Wrocław 2001. Jednolita Baza Danych Geologicznych dla złoża węgla brunatnego „Bełchatów” wykonana i uzupełniana na bieżąco przez IGO Poltegor – Instytut i KWB „Bełchatów” S.A.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top