PL EN
BRIGHT AND BLEACHED SURFACES. THEORY AND PRACTICE
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Corresponding author
Danuta Kukielska   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa,
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):17-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
considered the advantages and disadvantages of each solution. The article is illustrative.
 
REFERENCES (10)
1.
BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
2.
FILIPCZYK E., 2014, Możliwość stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
3.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2010, Jakość krajowych kruszyw, Geologia i Geoinżynieria, nr 4, 211–224.
 
4.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2011, Jakość kruszyw, Górnictwo i Geologia, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Studia i Materiały nr 39, 79–89.
 
5.
MICHALSKI W., 2014, Jasne nawierzchnie. Technologia zrównoważonego rozwoju, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
6.
OTTO A., 2014, Właściwości fotometryczne kruszywa i masy mineralno-asfaltowej, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
7.
Patent RP, P-384611 Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych, IMBiGS, 2010.
 
8.
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 
9.
STANKIEWICZ J., 2015, Możliwość zastosowania kruszyw lekkich w budowie jasnych nawierzchni, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 22(1), 141–148.
 
10.
WT-2:2014, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne, GDDKiA, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top