120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

BRIGHT AND BLEACHED SURFACES. THEORY AND PRACTICE

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):17–22
KEYWORDS
ABSTRACT
considered the advantages and disadvantages of each solution. The article is illustrative.
CORRESPONDING AUTHOR
Danuta Kukielska   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa,
 
REFERENCES (10):
1. BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
2. FILIPCZYK E., 2014, Możliwość stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
3. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2010, Jakość krajowych kruszyw, Geologia i Geoinżynieria, nr 4, 211–224.
4. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2011, Jakość kruszyw, Górnictwo i Geologia, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Studia i Materiały nr 39, 79–89.
5. MICHALSKI W., 2014, Jasne nawierzchnie. Technologia zrównoważonego rozwoju, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
6. OTTO A., 2014, Właściwości fotometryczne kruszywa i masy mineralno-asfaltowej, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
7. Patent RP, P-384611 Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych, IMBiGS, 2010.
8. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
9. STANKIEWICZ J., 2015, Możliwość zastosowania kruszyw lekkich w budowie jasnych nawierzchni, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 22(1), 141–148.
10. WT-2:2014, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne, GDDKiA, Warszawa.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586