NAWIERZCHNIE JASNE I ROZJAŚNIANE. TEORIA I PRAKTYKA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Danuta Kukielska   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa,
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):17–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
considered the advantages and disadvantages of each solution. The article is illustrative.
 
REFERENCJE (10)
1.
BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
2.
FILIPCZYK E., 2014, Możliwość stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
3.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2010, Jakość krajowych kruszyw, Geologia i Geoinżynieria, nr 4, 211–224.
 
4.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., 2011, Jakość kruszyw, Górnictwo i Geologia, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 132, Studia i Materiały nr 39, 79–89.
 
5.
MICHALSKI W., 2014, Jasne nawierzchnie. Technologia zrównoważonego rozwoju, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
6.
OTTO A., 2014, Właściwości fotometryczne kruszywa i masy mineralno-asfaltowej, Konferencja Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znacznego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg. Doświadczenia w Europie i w Polsce, 16–17.09.2014, Chorzów, niepubl.
 
7.
Patent RP, P-384611 Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych, IMBiGS, 2010.
 
8.
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 
9.
STANKIEWICZ J., 2015, Możliwość zastosowania kruszyw lekkich w budowie jasnych nawierzchni, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 22(1), 141–148.
 
10.
WT-2:2014, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne, GDDKiA, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586