PL EN
DETERMINATION OF FREE CRYSTALLINE SILICA DUSTS ISSUED AT WORK STATIONS IN ROCK MINING INDUSTRY
 
More details
Hide details
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):75-81
 
ABSTRACT
This paper presents the results of determination of free crystalline silica dust for six dust samples collected in rock mining industry environment during exploitation of different rocks. It was performed by two accredited laboratories using two different methods: chemical and infrared spectrophotometry. Results indicate differences between using methods.
 
REFERENCES (11)
1.
MACIEJEWSKA A., 2007, Podstawy oceny narażenia zawodowego na pył krystalicznej krzemionki w Polsce i na świecie, Medycyna Pracy, 58(4), Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.
 
2.
MACIEJEWSKA A., SADKOWSKA-STAŃCZYK I., KONDRATOWICZ G., 2005, Wolna krystaliczna krzemionka (WKK) – porównanie metod jej oznaczania w pyłach całkowitych, Medycyna Pracy, vol. 56(1), Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź.
 
3.
Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, 1999, t. 6, CIOP, Warszawa.
 
4.
PN-91/Z-04018/02, 1991, Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki – Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
 
5.
PN-91/Z-04018/03, 1991, Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki – Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
 
6.
PN-91/Z-04018/04, 1991, Ochrona czystości powietrza, Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.
 
7.
PN-/Z-04008/07, 2002, Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
 
8.
PN-EN 689:2002, Powietrze na stanowiskach pracy, Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., ws. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U.2011.33.166.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U.2014.817.
 
11.
STEFANICKA M., 2012, Wybrane aspekty bezpieczeństwa oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie skalnym według krajowych procedur polskich standardów higienicznych, Górnictwo i Geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, Studia i Materiały, nr 41, 253–266.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top