PL EN
OZNACZANIE WOLNEJ KRYSTALICZNEJ KRZEMIONKI W PYŁACH EMITOWANYCH NA STANOWISKACH PRACY W GÓRNICTWIE SKALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):75-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dla oceny narażenia zawodowego na pyły emitowane na stanowiskach pracy w zakładach górnictwa skalnego należy oznaczyć zawartość wolnej krystalicznej krzemionki, będącą podstawą do okre- ślenia wartości NDS zgodnie z przepisami. Aktualnie w Polsce większość laboratoriów oznacza tę zawartość metodą chemiczną. Nieliczne laboratoria do jej oznaczania stosują metodę spektrofotometrii w podczerwieni. Przedstawiono wyniki oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki dla sześciu próbek pyłu, pobranych w trakcie eksploatacji różnych kopalin. Oznaczenie krzemionki wykonano przywołanymi metodami w dwóch akredytowanych laboratoriach.
 
REFERENCJE (11)
1.
MACIEJEWSKA A., 2007, Podstawy oceny narażenia zawodowego na pył krystalicznej krzemionki w Polsce i na świecie, Medycyna Pracy, 58(4), Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.
 
2.
MACIEJEWSKA A., SADKOWSKA-STAŃCZYK I., KONDRATOWICZ G., 2005, Wolna krystaliczna krzemionka (WKK) – porównanie metod jej oznaczania w pyłach całkowitych, Medycyna Pracy, vol. 56(1), Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź.
 
3.
Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, 1999, t. 6, CIOP, Warszawa.
 
4.
PN-91/Z-04018/02, 1991, Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki – Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
 
5.
PN-91/Z-04018/03, 1991, Ochrona czystości powietrza – Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki – Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
 
6.
PN-91/Z-04018/04, 1991, Ochrona czystości powietrza, Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.
 
7.
PN-/Z-04008/07, 2002, Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
 
8.
PN-EN 689:2002, Powietrze na stanowiskach pracy, Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., ws. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U.2011.33.166.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U.2014.817.
 
11.
STEFANICKA M., 2012, Wybrane aspekty bezpieczeństwa oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie skalnym według krajowych procedur polskich standardów higienicznych, Górnictwo i Geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, Studia i Materiały, nr 41, 253–266.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top