PL EN
Heterogeneity of normative tests results of aggregates. Problems, analysis, prevention
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):37-48
 
ABSTRACT
The article presents an analysis of factors affecting the homogeneity (and more specifically reproducibility) the results of properties of aggregates according to European standards EN. The authors try to find reasons for the large dispersions of results that shown in the tests. The analysis was based on the research carried out in 2009–2013 under the quality control of laboratory accredited by PCA.
 
REFERENCES (17)
1.
FILIPCZYK M., 2013, Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych. Badania właściwości kruszyw LSiWB-KRUSZYWA 2012, Nr 14/2012, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Sekcja Laboratoria Budowlane, Warszawa.
 
2.
JCGM/WG 2, 2006, International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), Document N318, 1/127, 3rd edition, Final draft 2006-08-01.
 
3.
KUKIELSKA D., UZUNOW E., FILIPCZYK M., 2010, Działania zamierzające do zapewnienia wysokiej jakości badań w Laboratorium Maszyn Roboczych i Górniczych - walidacja metod badawczych, spójność pomiarowa, niepewność badań, Praca nr 12683, IMBiGS, Warszawa.
 
4.
PN-EN 933-1:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 
5.
PN-EN 933-3:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości.
 
6.
PN-EN 933-4:2008, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.
 
7.
PN-EN 933-5:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
 
8.
PN-EN 933-6:2002, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw.
 
9.
PN-EN 933-8:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
 
10.
PN-EN 1097-1:2011, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
 
11.
PN-EN 1097-2:2010, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
 
12.
PN-EN 1097-3:2000, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
 
13.
PN-EN 1097-6:2013, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie.
 
14.
gęstości ziarn i nasiąkliwości. PN-EN 1367-1:2007, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 
15.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
16.
PN-EN ISO/IEC 17043:2011, Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 
17.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWGI, Dz.U.L88 z 4.04.2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top