120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Niejednorodność wyników w badaniach kruszyw. Problemy, analiza, zapobieganie

Michał Filipczyk 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):37–48
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono analizę czynników wpływających na jednorodność (a dokładniej odtwarzalność) wyników badań właściwości kruszyw wg norm europejskich PN-EN. Autorzy starają się znaleźć przyczyny często występujących w tych badaniach dużych rozrzutów wyników. Analizę oparto o wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009–2013 w ramach programu sterowania jakością w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
 
REFERENCJE (17):
1. FILIPCZYK M., 2013, Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych. Badania właściwości kruszyw LSiWB-KRUSZYWA 2012, Nr 14/2012, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Sekcja Laboratoria Budowlane, Warszawa.
2. JCGM/WG 2, 2006, International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), Document N318, 1/127, 3rd edition, Final draft 2006-08-01.
3. KUKIELSKA D., UZUNOW E., FILIPCZYK M., 2010, Działania zamierzające do zapewnienia wysokiej jakości badań w Laboratorium Maszyn Roboczych i Górniczych - walidacja metod badawczych, spójność pomiarowa, niepewność badań, Praca nr 12683, IMBiGS, Warszawa.
4. PN-EN 933-1:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
5. PN-EN 933-3:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości.
6. PN-EN 933-4:2008, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.
7. PN-EN 933-5:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
8. PN-EN 933-6:2002, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw.
9. PN-EN 933-8:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
10. PN-EN 1097-1:2011, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
11. PN-EN 1097-2:2010, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
12. PN-EN 1097-3:2000, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
13. PN-EN 1097-6:2013, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie.
14. gęstości ziarn i nasiąkliwości. PN-EN 1367-1:2007, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
15. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
16. PN-EN ISO/IEC 17043:2011, Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWGI, Dz.U.L88 z 4.04.2011.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586