PL EN
Reclamation of post - mining areas in PG-P "BAZALT" company in Wilków
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „Bazalt” SA w Wilkowie
 
 
Corresponding author
Wojciech Glapa   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):81-90
 
ABSTRACT
Krzeniów basalt deposit has been exploited since 1927, most recently by BAZALT Mining & Production Company in Wilków. Legal and technological issues connected to the processes of many years’ cap-rock dumping and rock processing wastes are presented. These processes relate to reclamation of areas of post-floatation wastes dump of the former copper ore mine LENA.
 
REFERENCES (11)
1.
Dokumentacja geologiczna złoża bazaltu w Krzeniowie, PRGPiKD, Kraków 1957.
 
2.
GLAPA W., Wpływ niektórych warunków środowiskowych na eksploatację złóż kopalin skalnych w regionie dolnośląskim i opolskim, Górn. Odkr. nr 4, Wrocław 2001.
 
3.
GLAPA W., GONCIARZ A., Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym Bazalt w Wilkowie, Górn. Odkr. nr 3, Wrocław 2005.
 
4.
GLAPA W., JONEK W., Rekultywacja gruntów w górnictwie kopalin pospolitych i skalnych, [w:] III Forum górnictwa kopalin pospolitych, Wrocław 2000.
 
5.
KORZENIOWSKI J.I., Zarys dziejów górnictwa skalnego w Polsce, SITG, Wrocław 1992.
 
6.
MIZERA A., Zagrożenia odpadami poflotacyjnymi, [w:] Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin (red. S. Kozłowski), SGGW-AR, Warszawa 1990.
 
7.
Projekt zagospodarowania złoża bazaltu Krzeniów, Wilków 1997 z późn. dodatkami.
 
8.
Rekultywacja osadnika poflotacyjnego Lena 2 – projekt techniczny, Biproskal, Wrocław 1992.
 
9.
Rekultywacja wyrobiska KB Krzeniów, Poltegor-Projekt Sp. z o.o. Wrocław 1998.
 
10.
SKAWINA T., Klasyfikacja terenów pogórniczych dla potrzeb rekultywacyjnych, Ochrona Terenów Górniczych nr 6, 1968.
 
11.
Szczegółowe wytyczne rekultywacji stawu osadowego osadów poflotacyjnych nr 2 byłej kopalni rud miedzi Lena w Wilkowie, Instytut Botaniki PAN, Kraków 1986.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top