PL EN
Resemblances and differences of properties of gabbro and basalt aggregates
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Corresponding author
Tomasz Kubuszewski
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):153-162
 
ABSTRACT
Gabbro and basalt are mafic igneous rocks which have generally the same mineral composition, because they crystallize from a similar type of solution. This solution is not saturated by silica. Basalt is an effusive equivalent of gabbro. The different genesis of these rocks causes their textural differences which influence properties of gabbro and basalt aggregates. In this article the analysis of the properties of gabbro and basalt aggregates made from raw materials from chosen deposits in Poland is presented. Compositions and comparisons of these properties is also done. The special attention is paid to occuring differences which are essential for utilization of these aggregates in the building industry.
 
REFERENCES (12)
1.
ZAPAŚNIK W., Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach 2010–2013. Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009.
 
2.
ZAGOŻDŻON P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Wydz. Górniczy PWr., praca doktorska, Wrocław 2001.
 
3.
ŚLIWA Z., Typy genetyczne drobnej szczelinowatości w bazaltach i jej wpływ na jakość produkowanych kruszyw, Acta Univ. Wratisl., Prace Geol.-Min. IV, No 247, 1975.
 
4.
GÓRALCZYK S., FILIPCZYK M., Badania procesów identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 121, Wrocław 2008.
 
5.
Ekspertyzy – sprawozdania z badań nr: 11717, 12692, 12480, 12643, 12345, 12628, 12096, 11716, 11886, 12670, 12413, 12629, 12091, 12909, 12475, 11742, 11993. IMBiGS, 2006–2011.
 
6.
Sprawozdania z badań kruszyw diabazowych z Niedźwiedziej Góry, Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, 2006–2010.
 
7.
Sprawozdania z badań kruszywa z gabra z Braszowic i Słupca, Laboratorium Biproskal Wrocław, 2010–2011.
 
8.
Budownictwo ogólne – materiały i wyroby budowlane, t. 1, Wyd. Arkady, 2005.
 
9.
WASILEWSKA M., Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska PBiał., praca doktorska, Białystok 2011.
 
10.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., GAMBAL P., ŻUREK A., Kruszywa pomiedziowe, a naturalne – które lepsze?, Kruszywa, Produkcja – Transport – Zastosowanie, 2011.
 
11.
ZIĘTKOWSKI L., Badanie rozspajania bloków skalnych i betonowych metodą elektrohydrauliczną, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, praca doktorska, Kraków 2007.
 
12.
OSIKA R. (red), Geologia i surowce mineralne Polski, Wyd. Geol., Warszawa 1970.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top